منو

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید .
عنوان دوره :
ریاضی نهم
توضیحات دوره :
-

سرفصل دوره

video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی نهم ، فصل اول : مجموعه ها (قسمت اول)

فیلم تدریس ریاضی نهم ، فصل اول : مجموعه ها (قسمت اول)-بلوکی-اپلیکیشن آموزیتو

31:19 1398/2/14 132
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی نهم ، فصل اول : مجموعه ها (قسمت دوم)

فیلم تدریس ریاضی نهم ، فصل اول : مجموعه ها (قسمت دوم)-بلوکی-اپلیکیشن آموزیتو

30:35 1398/2/14 116
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی نهم ، فصل اول : مجموعه ها (قسمت چهارم)

فیلم تدریس ریاضی نهم ، فصل اول : مجموعه ها (قسمت چهارم)-بلوکی-اپلیکیشن آموزیتو

39:8 1398/2/14 132
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی نهم ، فصل دوم : عددهای حقیقی (قسمت اول)

فیلم تدریس ریاضی نهم ، فصل دوم : عددهای حقیقی (قسمت اول)-بلوکی-اپلیکیشن آموزیتو

35:19 1398/2/14 127
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی نهم ، فصل دوم : عددهای حقیقی (قسمت دوم)

فیلم تدریس ریاضی نهم ، فصل دوم : عددهای حقیقی (قسمت دوم)-بلوکی-اپلیکیشن آموزیتو

20:23 1398/2/14 131
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی نهم ، فصل دوم : عددهای حقیقی (قسمت سوم)

فیلم تدریس ریاضی نهم ، فصل دوم : عددهای حقیقی (قسمت سوم)-بلوکی-اپلیکیشن آموزیتو

35:19 1398/2/14 128
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی نهم ، فصل سوم : استدلال و اثبات در هندسه (قسمت اول)

فیلم تدریس ریاضی نهم ، فصل سوم : استدلال و اثبات در هندسه (قسمت اول)-بلوکی-اپلیکیشن آموزیتو

29:43 1398/2/14 122
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی نهم ، فصل سوم : استدلال و اثبات در هندسه (قسمت دوم)

فیلم تدریس ریاضی نهم ، فصل سوم : استدلال و اثبات در هندسه (قسمت دوم)-بلوکی-اپلیکیشن آموزیتو

33:38 1398/2/14 118
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی نهم ، فصل سوم : استدلال و اثبات در هندسه (قسمت سوم)

فیلم تدریس ریاضی نهم ، فصل سوم : استدلال و اثبات در هندسه (قسمت سوم)-بلوکی-اپلیکیشن آموزیتو

27:16 1398/2/14 131
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی نهم ، فصل سوم : استدلال و اثبات در هندسه (قسمت چهارم)

فیلم تدریس ریاضی نهم ، فصل سوم : استدلال و اثبات در هندسه (قسمت چهارم)-بلوکی-اپلیکیشن آموزیتو

21:28 1398/2/14 131
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی نهم ، فصل چهارم : توان و ریشه (قسمت اول)

فیلم تدریس ریاضی نهم ، فصل چهارم : توان و ریشه (قسمت اول)-بلوکی-اپلیکیشن آموزیتو

29:8 1398/2/15 126
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی نهم ، فصل چهارم : توان و ریشه (قسمت دوم)

فیلم تدریس ریاضی نهم ، فصل چهارم : توان و ریشه (قسمت دوم)-بلوکی-اپلیکیشن آموزیتو

32:18 1398/2/15 124
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی نهم ، فصل چهارم : توان و ریشه (قسمت سوم)

فیلم تدریس ریاضی نهم ، فصل چهارم : توان و ریشه (قسمت سوم)-بلوکی-اپلیکیشن آموزیتو

24:51 1398/2/15 124
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی نهم ، فصل چهارم : توان و ریشه (قسمت چهارم)

فیلم تدریس ریاضی نهم ، فصل چهارم : توان و ریشه (قسمت چهارم)-بلوکی-اپلیکیشن آموزیتو

39:10 1398/2/15 127
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی نهم ، فصل چهارم : توان و ریشه (قسمت پنجم)

فیلم تدریس ریاضی نهم ، فصل چهارم : توان و ریشه (قسمت پنجم)-بلوکی-اپلیکیشن آموزیتو

41:23 1398/2/15 115
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی نهم ، فصل چهارم : توان و ریشه (قسمت ششم)

فیلم تدریس ریاضی نهم ، فصل چهارم : توان و ریشه (قسمت ششم)-بلوکی-اپلیکیشن آموزیتو

27:26 1398/2/15 129
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی نهم ، فصل چهارم : توان و ریشه (قسمت هفتم)

فیلم تدریس ریاضی نهم ، فصل چهارم : توان و ریشه (قسمت هفتم)-بلوکی-اپلیکیشن آموزیتو

22:28 1398/2/15 116
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی نهم ، فصل پنجم : عبارت های جبری (قسمت اول)

فیلم تدریس ریاضی نهم ، فصل پنجم : عبارت های جبری (قسمت اول)-بلوکی-اپلیکیشن آموزیتو

34:1 1398/2/15 121
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی نهم ، فصل پنجم : عبارت های جبری (قسمت دوم)

فیلم تدریس ریاضی نهم ، فصل پنجم : عبارت های جبری (قسمت دوم)-بلوکی-اپلیکیشن آموزیتو

31:30 1398/2/15 119
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی نهم ، فصل پنجم : عبارت های جبری (قسمت سوم)

فیلم تدریس ریاضی نهم ، فصل پنجم : عبارت های جبری (قسمت سوم)-بلوکی-اپلیکیشن آموزیتو

34:17 1398/2/15 122
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی نهم ، فصل پنجم : عبارت های جبری (قسمت چهارم)

فیلم تدریس ریاضی نهم ، فصل پنجم : عبارت های جبری (قسمت چهارم)-بلوکی-اپلیکیشن آموزیتو

26:3 1398/2/15 112
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی نهم ، فصل پنجم : عبارت های جبری (قسمت پنجم)

فیلم تدریس ریاضی نهم ، فصل پنجم : عبارت های جبری (قسمت پنجم)-بلوکی-اپلیکیشن آموزیتو

27:41 1398/2/15 134
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی نهم ، فصل پنجم : عبارت های جبری (قسمت ششم)

فیلم تدریس ریاضی نهم ، فصل پنجم : عبارت های جبری (قسمت ششم)-بلوکی-اپلیکیش آموزیتو

29:59 1398/2/15 124
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی نهم ، فصل پنجم : عبارت های جبری (قسمت هفتم)

فیلم تدریس ریاضی نهم ، فصل پنجم : عبارت های جبری (قسمت هفتم)-بلوکی-اپلیکیشن آموزیتو

41:22 1398/2/15 122
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی نهم ، فصل پنجم : عبارت های جبری (قسمت هشتم)

فیلم تدریس ریاضی نهم ، فصل پنجم : عبارت های جبری (قسمت هشتم)-بلوکی-اپلیکشن آموزیتو

22:23 1398/2/15 121
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی نهم ، فصل ششم : خط و معادله های خطی (قسمت اول)

فیلم تدریس ریاضی نهم ، فصل ششم : خط و معادله های خطی (قسمت اول)-بلوکی-اپلیکیشن آموزیتو

39:6 1398/2/15 122
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی نهم ، فصل ششم : خط و معادله های خطی (قسمت دوم)

فیلم تدریس ریاضی نهم ، فصل ششم : خط و معادله های خطی (قسمت دوم)-بلوکی-اپلیکیشن آموزیتو

33:43 1398/2/15 168
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی نهم ، فصل ششم : خط و معادله های خطی (قسمت سوم)

فیلم تدریس ریاضی نهم ، فصل ششم : خط و معادله های خطی (قسمت سوم)-بلوکی-اپلیکیشن آموزیتو

33:32 1398/2/15 134
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی نهم ، فصل ششم : خط و معادله های خطی (قسمت چهارم)

فیلم تدریس ریاضی نهم ، فصل ششم : خط و معادله های خطی (قسمت چهارم)-بلوکی-اپلیکیشن آموزیتو

30:21 1398/2/15 139
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی نهم ، فصل ششم : خط و معادله های خطی (قسمت پنجم)

فیلم تدریس ریاضی نهم ، فصل ششم : خط و معادله های خطی (قسمت پنجم)-بلوکی-اپلیکیشن آموزیتو

18:58 1398/2/15 129
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی نهم ، فصل هفتم : عبارت های گویا (قسمت اول)

فیلم تدریس ریاضی نهم ، فصل هفتم : عبارت های گویا (قسمت اول)-بلوکی-اپلیکیشن آموزیتو

38:26 1398/2/15 130
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی نهم ، فصل هفتم : عبارت های گویا (قسمت دوم)

فیلم تدریس ریاضی نهم ، فصل هفتم : عبارت های گویا (قسمت دوم)-بلوکی-اپلیکیشن آموزیتو

40:57 1398/2/15 122
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی نهم ، فصل هفتم : عبارت های گویا (قسمت سوم)

فیلم تدرس ریاضی نهم ، فصل هفتم : عبارت های گویا (قسمت سوم)-بلوکی-اپلیکیشن آموزیتو

33:47 1398/2/15 130
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی نهم ، فصل هفتم : عبارت های گویا (قسمت چهارم)

فیلم تدریس ریاضی نهم ، فصل هفتم : عبارت های گویا (قسمت چهارم)-بلوکی-اپلیکیشن آموزیتو

38:29 1398/2/15 119
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی نهم ، فصل هفتم : عبارت های گویا (قسمت پنجم)

فیلم تدریس ریاضی نهم ، فصل هفتم : عبارت های گویا (قسمت پنجم)-بلوکی-اپلیکیشن آموزیتو

41:58 1398/2/15 131
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی نهم ، فصل هفتم : عبارت های گویا (قسمت ششم)

فیلم تدریس ریاضی نهم ، فصل هفتم : عبارت های گویا (قسمت ششم)-بلوکی-اپلیکیشن آموزیتو

42:52 1398/2/15 121
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی نهم ، فصل هفتم : عبارت های گویا (قسمت هفتم)

فیلم تدریس ریاضی نهم ، فصل هفتم : عبارت های گویا (قسمت هفتم)-بلوکی-اپلیکیشن آموزیتو

40:34 1398/2/15 117
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی نهم ، فصل هفتم : عبارت های گویا (قسمت هشتم)

فیلم تدریس ریاضی نهم ، فصل هفتم : عبارت های گویا (قسمت هشتم)-بلوکی-اپلیکیشن آموزیتو

24:46 1398/2/15 122
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی نهم ، فصل هشتم : حجم و مساحت (قسمت اول )

فیلم تدریس ریاضی نهم ، فصل هشتم : حجم و مساحت (قسمت اول )-بلوکی-اپلیکیشن آموزیتو

28:58 1398/2/15 131
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی نهم ، فصل هشتم : حجم و مساحت (قسمت دوم)

فیلم تدریس ریاضی نهم ، فصل هشتم : حجم و مساحت (قسمت دوم)-بلوکی-اپلیکیشن آموزیتو

32:43 1398/2/15 137
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی نهم ، فصل هشتم : حجم و مساحت (قسمت سوم)

فیلم تدریس ریاضی نهم ، فصل هشتم : حجم و مساحت (قسمت سوم)-بلوکی-اپلیکیشن آموزیتو

28:22 1398/2/15 128
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی نهم ، فصل هشتم : حجم و مساحت (قسمت چهارم)

فیلم تدریس ریاضی نهم ، فصل هشتم : حجم و مساحت (قسمت چهارم)-بلوکی-اپلیکیشن آموزیتو

29:56 1398/2/15 118
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی نهم ، فصل هشتم : حجم و مساحت (قسمت پنجم)

فیلم تدریس ریاضی نهم ، فصل هشتم : حجم و مساحت (قسمت پنجم)-بلوکی-اپلیکیشن آموزیتو

17:29 1398/2/15 127