فیلم آموزش ریاضی ششم ، فصل اول : عدد و الگوهای عددی (قسمت دوم)

فیلم تدریس ریاضی ششم ، فصل اول : عدد و الگوهای عددی (قسمت دوم)، خانم میلانی، اپلیکیشن آموزیتو

نام استاد : خانم میلانی
تعداد بازدید : 509
قیمت ویدئو : 5,000 تومان
کد درس : 601
کد دبیر : 4201
کد مدرسه : 0