منو

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید .
عنوان دوره :
ریاضی ششم
توضیحات دوره :
-

سرفصل دوره

video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی ششم ، فصل اول : عدد و الگو های عددی (قسمت اول)

فیلم تدریس ریاضی ششم ، فصل اول : عدد و الگو های عددی (قسمت اول)-خانم میلانی-اپلیکیشن آموزیتو

0 1398/2/2 450
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی ششم ، فصل اول : عدد و الگوهای عددی (قسمت دوم)

فیلم تدریس ریاضی ششم ، فصل اول : عدد و الگوهای عددی (قسمت دوم)، خانم میلانی، اپلیکیشن آموزیتو

0 1398/2/2 374
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی پایه ششم ، فصل اول : عدد و الگوهای عددی (قسمت سوم)

فیلم تدریس ریاضی پایه ششم ، فصل اول : عدد و الگوهای عددی (قسمت سوم)-خانم میلانی-اپلیکیشن آموزیتو

0 1398/2/2 303
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی ششم ، فصل اول : عدد و الگو های عددی (قسمت چهارم)

فیلم تدریس ریاضی ششم ، فصل اول : عدد و الگو های عددی (قسمت چهارم)، خانم میلانی، اپلیکیشن آموزیتو

0 1398/2/2 261
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی ششم ، فصل اول : عدد و الگو های عددی (قسمت پنجم)

فیلم تدریس ریاضی ششم ، فصل اول : عدد و الگو های عددی (قسمت پنجم)، خانم میلانی، اپلیکیشن آموزیتو

0 1398/2/2 256
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی ششم ، فصل اول : عدد و الگوهای عددی (قسمت ششم)

فیلم تدریس ریاضی ششم ، فصل اول : عدد و الگوهای عددی (قسمت ششم)، خانم میلانی، اپلیکیشن آموزیتو

0 1398/2/2 390
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی ششم ، فصل دوم : کسر (قسمت اول)

فیلم تدریس ریاضی ششم ، فصل دوم : کسر (قسمت اول)، خانم میلانی، اپلیکیشن آموزیتو

32:14 1398/2/2 216
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی ششم ، فصل دوم : کسر (قسمت دوم)

فیلم تدریس ریاضی ششم ، فصل دوم : کسر (قسمت دوم)، خانم میلانی، اپلیکیشن آموزیتو

36:42 1398/2/2 179
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی ششم ، فصل دوم : کسر (قسمت سوم)

فیلم تدریس ریاضی ششم ، فصل دوم : کسر (قسمت سوم)، خانم میلانی، اپلیکیشن آموزیتو

34:12 1398/2/2 146
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی ششم ، فصل دوم : کسر (قسمت چهارم)

فیلم تدریس ریاضی ششم ، فصل دوم : کسر (قسمت چهارم)، خانم میلانی، اپلیکیشن آموزیتو

37:42 1398/2/2 219
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی ششم ، فصل دوم : کسر (قسمت پنجم)

فیلم تدریس ریاضی ششم ، فصل دوم : کسر (قسمت پنجم)، خانم میلانی، اپلیکیشن آموزیتو

37:10 1398/2/2 173
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی ششم ، فصل سوم : اعداد اعشاری(قسمت اول)

فیلم تدریس ریاضی ششم ، فصل سوم : اعداد اعشاری(قسمت اول)، خانم میلانی، اپلیکیشن آموزیتو

35:13 1398/2/2 232
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی ششم ، فصل سوم : اعداد اعشاری (قسمت دوم)

فیلم تدریس ریاضی ششم ، فصل سوم : اعداد اعشاری (قسمت دوم) ، خانم میلانی ، اپلیکیشن آموزیتو

44:25 1398/2/2 216
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی ششم ، فصل سوم : اعداد اعشاری (قسمت سوم)

فیلم تدریس ریاضی ششم ، فصل سوم : اعداد اعشاری (قسمت سوم) ، خانم میلانی ، اپلیکیشن آموزیتو

34:21 1398/2/2 173
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی ششم ، فصل سوم : اعداد اعشاری (قسمت چهارم)

فیلم تدریس ریاضی ششم ، فصل سوم : اعداد اعشاری (قسمت چهارم) ، خانم میلانی ، اپلیکیشن آموزیتو

40:59 1398/2/2 205
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی ششم ، فصل چهارم : تقارن و مختصات (قسمت اول)

فیلم آموزش ریاضی ششم ، فصل چهارم : تقارن و مختصات (قسمت اول)- خانم میلانی- اپلیکیشن آموزیتو

0 1398/2/2 210
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی ششم ، فصل چهارم : تقارن و مختصات (قسمت دوم)

فیلم تدریس ریاضی ششم ، فصل چهارم : تقارن و مختصات (قسمت دوم)- خانم میلانی - اپلیکیشن آموزیتو

0 1398/2/2 393
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی ششم ، فصل چهارم : تقارن و مختصات (قسمت سوم)

فیلم آموزش ریاضی ششم ، فصل چهارم : تقارن و مختصات (قسمت سوم) - خانم میلانی- اپلیکیشن آموزیتو

0 1398/2/2 319
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی ششم ، فصل چهارم : تقارن و مختصات (قسمت چهارم)

فیلم آموزش ریاضی ششم ، فصل چهارم : تقارن و مختصات (قسمت چهارم)-خانم میلانی- اپلیکیشن آموزیتو

0 1398/2/2 191
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی ششم ، فصل پنجم : اندازه گیری (قسمت اول)

فیلم تدریس ریاضی ششم ، فصل پنجم : اندازه گیری (قسمت اول)- خانم میلانی- اپلیکیشن آموزیتو

36:16 1398/2/2 201
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی ششم ، فصل پنجم : اندازه گیری (قسمت دوم)

فیلم تدریس ریاضی ششم ، فصل پنجم : اندازه گیری (قسمت دوم)- خانم میلانی- اپلیکیشن آموزیتو

37:37 1398/2/2 209
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی ششم ، فصل پنجم : اندازه گیری (قسمت سوم)

فیلم تدریس ریاضی ششم ، فصل پنجم : اندازه گیری (قسمت سوم)- خانم میلانی- اپلیکیشن آموزیتو

28:18 1398/2/2 167
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی ششم ، فصل پنجم : اندازه گیری (قسمت چهارم)

فیلم تدریس ریاضی ششم ، فصل پنجم : اندازه گیری (قسمت چهارم)- خانم میلانی- اپلیکیشن آموزیتو

22:3 1398/2/2 173
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی پایه ششم ، فصل ششم : تناسب و درصد (قسمت اول)

فیلم تدریس ریاضی پایه ششم ، فصل ششم : تناسب و درصد (قسمت اول)- خانم میلانی- اپلیکیشن آموزیتو

38:18 1398/2/2 161
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی پایه ششم ، فصل ششم : تناسب و درصد (قسمت دوم)

فیلم تدریس ریاضی پایه ششم ، فصل ششم : تناسب و درصد (قسمت دوم)- خانم میلانی- اپلیکیشن آموزیتو

39:29 1398/2/2 180
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی پایه ششم ، فصل ششم : تناسب و درصد (قسمت سوم)

فیلم آموزش ریاضی پایه ششم ، فصل ششم : تناسب و درصد (قسمت سوم)- خانم میلانی - اپلیکیشن آموزیتو

36:57 1398/2/2 160
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی ششم ، فصل هفتم : تقریب (قسمت اول)

فیلم تدریس ریاضی ششم ، فصل هفتم : تقریب (قسمت اول)- خانم میلانی - اپلیکیشن آموزیتو

37:35 1398/2/2 209
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی ششم ، فصل هفتم : تقریب (قسمت دوم)

فیلم تدریس ریاضی ششم ، فصل هفتم : تقریب (قسمت دوم)- خانم میلانی - اپلیکیشن آموزیتو

57:13 1398/2/2 197
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی ششم ، فصل هفتم : تقریب (قسمت سوم)

فیلم تدریس ریاضی ششم ، فصل هفتم : تقریب (قسمت سوم)- خانم میلانی - اپلیکیشن آموزیتو

22:38 1398/2/2 198