منو

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید .
عنوان دوره :
ریاضی ششم
توضیحات دوره :
-

سرفصل دوره

video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی ششم ، فصل اول : عدد و الگو های عددی (قسمت اول)

فیلم تدریس ریاضی ششم ، فصل اول : عدد و الگو های عددی (قسمت اول)-خانم میلانی-اپلیکیشن آموز

0 1398/2/2 350
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی ششم ، فصل اول : عدد و الگوهای عددی (قسمت دوم)

فیلم تدریس ریاضی ششم ، فصل اول : عدد و الگوهای عددی (قسمت دوم)، خانم میلانی، اپلیکیشن آموز

0 1398/2/2 240
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی پایه ششم ، فصل اول : عدد و الگوهای عددی (قسمت سوم)

فیلم تدریس ریاضی پایه ششم ، فصل اول : عدد و الگوهای عددی (قسمت سوم)-خانم میلانی-اپلیکیشن آموز

0 1398/2/2 237
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی ششم ، فصل اول : عدد و الگو های عددی (قسمت چهارم)

فیلم تدریس ریاضی ششم ، فصل اول : عدد و الگو های عددی (قسمت چهارم)، خانم میلانی، اپلیکیشن آموز

0 1398/2/2 177
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی ششم ، فصل اول : عدد و الگو های عددی (قسمت پنجم)

فیلم تدریس ریاضی ششم ، فصل اول : عدد و الگو های عددی (قسمت پنجم)، خانم میلانی، اپلیکیشن آموز

0 1398/2/2 196
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی ششم ، فصل اول : عدد و الگوهای عددی (قسمت ششم)

فیلم تدریس ریاضی ششم ، فصل اول : عدد و الگوهای عددی (قسمت ششم)، خانم میلانی، اپلیکیشن آموز

0 1398/2/2 315
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی ششم ، فصل دوم : کسر (قسمت اول)

فیلم تدریس ریاضی ششم ، فصل دوم : کسر (قسمت اول)، خانم میلانی، اپلیکیشن آموز

32:14 1398/2/2 161
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی ششم ، فصل دوم : کسر (قسمت دوم)

فیلم تدریس ریاضی ششم ، فصل دوم : کسر (قسمت دوم)، خانم میلانی، اپلیکیشن آموز

36:42 1398/2/2 144
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی ششم ، فصل دوم : کسر (قسمت سوم)

فیلم تدریس ریاضی ششم ، فصل دوم : کسر (قسمت سوم)، خانم میلانی، اپلیکیشن آموز

34:12 1398/2/2 108
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی ششم ، فصل دوم : کسر (قسمت چهارم)

فیلم تدریس ریاضی ششم ، فصل دوم : کسر (قسمت چهارم)، خانم میلانی، اپلیکیشن آموز

37:42 1398/2/2 176
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی ششم ، فصل دوم : کسر (قسمت پنجم)

فیلم تدریس ریاضی ششم ، فصل دوم : کسر (قسمت پنجم)، خانم میلانی، اپلیکیشن آموز

37:10 1398/2/2 130
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی ششم ، فصل سوم : اعداد اعشاری(قسمت اول)

فیلم تدریس ریاضی ششم ، فصل سوم : اعداد اعشاری(قسمت اول)، خانم میلانی، اپلیکیشن آموز

35:13 1398/2/2 176
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی ششم ، فصل سوم : اعداد اعشاری (قسمت دوم)

فیلم تدریس ریاضی ششم ، فصل سوم : اعداد اعشاری (قسمت دوم) ، خانم میلانی ، اپلیکیشن آموز

44:25 1398/2/2 170
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی ششم ، فصل سوم : اعداد اعشاری (قسمت سوم)

فیلم تدریس ریاضی ششم ، فصل سوم : اعداد اعشاری (قسمت سوم) ، خانم میلانی ، اپلیکیشن آموز

34:21 1398/2/2 132
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی ششم ، فصل سوم : اعداد اعشاری (قسمت چهارم)

فیلم تدریس ریاضی ششم ، فصل سوم : اعداد اعشاری (قسمت چهارم) ، خانم میلانی ، اپلیکیشن آموز

40:59 1398/2/2 165
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی ششم ، فصل چهارم : تقارن و مختصات (قسمت اول)

فیلم آموزش ریاضی ششم ، فصل چهارم : تقارن و مختصات (قسمت اول)- خانم میلانی- اپلیکیشن آموز

0 1398/2/2 155
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی ششم ، فصل چهارم : تقارن و مختصات (قسمت دوم)

فیلم تدریس ریاضی ششم ، فصل چهارم : تقارن و مختصات (قسمت دوم)- خانم میلانی - اپلیکیشن آموز

0 1398/2/2 305
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی ششم ، فصل چهارم : تقارن و مختصات (قسمت سوم)

فیلم آموزش ریاضی ششم ، فصل چهارم : تقارن و مختصات (قسمت سوم) - خانم میلانی- اپلیکیشن آموز

0 1398/2/2 260
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی ششم ، فصل چهارم : تقارن و مختصات (قسمت چهارم)

فیلم آموزش ریاضی ششم ، فصل چهارم : تقارن و مختصات (قسمت چهارم)-خانم میلانی- اپلیکیشن آموز

0 1398/2/2 148
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی ششم ، فصل پنجم : اندازه گیری (قسمت اول)

فیلم تدریس ریاضی ششم ، فصل پنجم : اندازه گیری (قسمت اول)- خانم میلانی- اپلیکیشن آموز

36:16 1398/2/2 138
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی ششم ، فصل پنجم : اندازه گیری (قسمت دوم)

فیلم تدریس ریاضی ششم ، فصل پنجم : اندازه گیری (قسمت دوم)- خانم میلانی- اپلیکیشن آموز

37:37 1398/2/2 150
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی ششم ، فصل پنجم : اندازه گیری (قسمت سوم)

فیلم تدریس ریاضی ششم ، فصل پنجم : اندازه گیری (قسمت سوم)- خانم میلانی- اپلیکیشن آموز

28:18 1398/2/2 125
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی ششم ، فصل پنجم : اندازه گیری (قسمت چهارم)

فیلم تدریس ریاضی ششم ، فصل پنجم : اندازه گیری (قسمت چهارم)- خانم میلانی- اپلیکیشن آموز

22:3 1398/2/2 131
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی پایه ششم ، فصل ششم : تناسب و درصد (قسمت اول)

فیلم تدریس ریاضی پایه ششم ، فصل ششم : تناسب و درصد (قسمت اول)- خانم میلانی- اپلیکیشن آموز

38:18 1398/2/2 118
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی پایه ششم ، فصل ششم : تناسب و درصد (قسمت دوم)

فیلم تدریس ریاضی پایه ششم ، فصل ششم : تناسب و درصد (قسمت دوم)- خانم میلانی- اپلیکیشن آموز

39:29 1398/2/2 133
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی پایه ششم ، فصل ششم : تناسب و درصد (قسمت سوم)

فیلم آموزش ریاضی پایه ششم ، فصل ششم : تناسب و درصد (قسمت سوم)- خانم میلانی - اپلیکیشن آموز

36:57 1398/2/2 125
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی ششم ، فصل هفتم : تقریب (قسمت اول)

فیلم تدریس ریاضی ششم ، فصل هفتم : تقریب (قسمت اول)- خانم میلانی - اپلیکیشن آموز

37:35 1398/2/2 160
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی ششم ، فصل هفتم : تقریب (قسمت دوم)

فیلم تدریس ریاضی ششم ، فصل هفتم : تقریب (قسمت دوم)- خانم میلانی - اپلیکیشن آموز

57:13 1398/2/2 151
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی ششم ، فصل هفتم : تقریب (قسمت سوم)

فیلم تدریس ریاضی ششم ، فصل هفتم : تقریب (قسمت سوم)- خانم میلانی - اپلیکیشن آموز

22:38 1398/2/2 158