آزمایش اروستد و القای الکترو مغناطیس

در این کارگاه استاد رفیع رفیعی به بررسی میدان های مغناطیسی و جهت های میدان مغناطیسی و ایجاد القا مغناطیسی و ایجاد جریان متناوب می پردازد

نام استاد : رفیع رفیعی
تعداد بازدید : 99
قیمت ویدئو : رایگان
کد درس : 2020
کد دبیر : 2020
کد مدرسه : 0