میدان مغناطیسی زمین و شفق های قطبی

در این کارگاه همراه استاد رفیع رفیعی میدان مغناطیسی زمین و تعیین قطب های آن و نحوه تشکیل شفق های قطبی را می آموزیم.

نام استاد : رفیع رفیعی
تعداد بازدید : 100
قیمت ویدئو : رایگان
کد درس : 2020
کد دبیر : 2020
کد مدرسه : 0