تغییر فاز مواد

در این کارگاه در کنار استاد رفیع رفیعی تغییر حالات ماده (گاز و مایع و جامد ) و مدل تبدیل آنها را می آموزیم.

نام استاد : رفیع رفیعی
تعداد بازدید : 108
قیمت ویدئو : رایگان
کد درس : 2020
کد دبیر : 2020
کد مدرسه : 0