منو

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید .
عنوان دوره :
زیست دهم
توضیحات دوره :
-

سرفصل دوره

video thumbnail
فیلم آموزش زیست شناسی دهم ، فصل اول : زیست شناسی دیروز ، امروز و فردا ، گفتار اول و دوم و سوم

فیلم تدریس زیست شناسی دهم ، فصل اول : زیست شناسی دیروز ، امروز و فردا ، گفتار اول و دوم و سوم-حسینی-اپلیکیشن آموزیتو

30:30 1398/2/21 161
video thumbnail
فیلم آموزش زیست شناسی دهم ، فصل دوم : گوارش و جذب (گفتار اول)

فیلم تدریس زیست شناسی دهم ، فصل دوم : گوارش و جذب (گفتار اول)-حسینی-اپلیکیشن آموزیتو

42:42 1398/2/21 185
video thumbnail
فیلم آموزش زیست شناسی دهم ، فصل دوم : گوارش و جذب (گفتار دوم)

فیلم تدریس زیست شناسی دهم ، فصل دوم : گوارش و جذب (گفتار دوم)-حسینی-اپلیکیشن آموزیتو

42:46 1398/2/21 145
video thumbnail
فیلم آموزش زیست شناسی دهم ، فصل دوم : گوارش و جذب (گفتار سوم)

فیلم تدریس زیست شناسی دهم ، فصل دوم : گوارش و جذب (گفتار سوم)-حسینی-اپلیکیشن آموزیتو

24:0 1398/2/21 476
video thumbnail
فیلم آموزش زیست شناسی دهم ، فصل دوم : گوارش و جذب (گفتار چهارم)

فیلم تدریس زیست شناسی دهم ، فصل دوم : گوارش و جذب (گفتار چهارم)-حسینی-اپلیکیشن آموزیتو

24:30 1398/2/21 136
video thumbnail
فیلم آموزش زیست شناسی دهم ، فصل سوم : تبادلات گازی (گفتار اول)

فیلم تدریس زیست شناسی دهم ، فصل سوم : تبادلات گازی (گفتار اول)-حسینی-اپلیکیشن آموزیتو

28:23 1398/2/21 224
video thumbnail
فیلم آموزش زیست شناسی دهم ، فصل سوم : تبادلات گازی (گفتار دوم)

فیلم تدریس زیست شناسی دهم ، فصل سوم : تبادلات گازی (گفتار دوم)-حسینی-اپلیکیشن آموزیتو

20:42 1398/2/21 211
video thumbnail
فیلم آموزش زیست شناسی دهم ، فصل سوم : تبادلات گازی (گفتار سوم)

فیلم تدریس زیست شناسی دهم ، فصل سوم : تبادلات گازی (گفتار سوم)-حسینی-اپلیکشن آموزیتو

14:44 1398/2/21 135
video thumbnail
فیلم آموزش زیست شناسی دهم ، فصل چهارم : گردش مواد در بدن (گفتاراول)

فیلم تدریس زیست شناسی دهم ، فصل چهارم : گردش مواد در بدن (گفتاراول)-حسینی-اپلیکشن آموزیتو

40:40 1398/2/21 138
video thumbnail
فیلم آموزش زیست شناسی دهم ، فصل چهارم : گردش مواد در بدن (گفتاردوم)

فیلم تدریس زیست شناسی دهم ، فصل چهارم : گردش مواد در بدن (گفتاردوم)-حسینی-اپلیکیشن آموزیتو

43:34 1398/2/21 141
video thumbnail
فیلم آموزش زیست شناسی دهم ، فصل چهارم : گردش مواد در بدن (گفتار سوم)

فیلم تدریس زیست شناسی دهم ، فصل چهارم : گردش مواد در بدن (گفتار سوم)-حسینی-اپلیکیشن آموزیتو

19:24 1398/2/21 174
video thumbnail
فیلم آموزش زیست شناسی دهم ، فصل پنجم : هم ایستایی و کلیه ها (گفتاراول)

فیلم تدریس زیست شناسی دهم ، فصل پنجم : هم ایستایی و کلیه ها (گفتاراول)-حسینی-اپلیکیشن آموزیتو

13:39 1398/2/21 147
video thumbnail
فیلم آموزش زیست شناسی دهم ، فصل پنجم : هم ایستایی و کلیه ها (گفتار دوم)

فیلم تدریس زیست شناسی دهم ، فصل پنجم : هم ایستایی و کلیه ها (گفتار دوم)-حسینی-اپلیکیشن آموزیتو

20:2 1398/2/21 172
video thumbnail
فیلم آموزش زیست شناسی دهم ، فصل پنجم : هم ایستایی و کلیه ها (گفتار سوم)

فیلم تدریس زیست شناسی دهم ، فصل پنجم : هم ایستایی و کلیه ها (گفتار سوم)-حسینی-اپلیکیشن آموزیتو

14:23 1398/2/21 134
video thumbnail
فیلم آموزش زیست شناسی دهم ، فصل ششم : ویژگی های یاخته گیاهی (گفتار اول)

فیلم تدریس زیست شناسی دهم ، فصل ششم : ویژگی های یاخته گیاهی (گفتار اول)-حسینی-اپلیکیشن آموزیتو

26:29 1398/2/21 139
video thumbnail
فیلم آموزش زیست شناسی دهم ، فصل ششم : ویژگی های یاخته گیاهی (گفتار دوم)

فیلم تدریس زیست شناسی دهم ، فصل ششم : ویژگی های یاخته گیاهی (گفتار دوم)-حسینی-اپلیکیشن آموزیتو

16:56 1398/2/21 144
video thumbnail
فیلم آموزش زیست شناسی دهم ، فصل ششم : ویژگی های یاخته گیاهی (گفتار سوم)

فیلم تدریس زیست شناسی دهم ، فصل ششم : ویژگی های یاخته گیاهی (گفتار سوم)-حسینی-اپلیکیشن آموزیتو

16:57 1398/2/21 168
video thumbnail
فیلم آموزش زیست شناسی دهم ، فصل هفتم : تغذیه گیاهی (گفتار اول)

فیلم تدریس زیست شناسی دهم ، فصل هفتم : تغذیه گیاهی (گفتار اول)-حسینی-اپلیکیشن آموزیتو

17:49 1398/2/21 144
video thumbnail
فیلم آموزش زیست شناسی دهم ، فصل هفتم : تغذیه گیاهی (گفتار دوم)

فیلم تدریس زیست شناسی دهم ، فصل هفتم : تغذیه گیاهی (گفتار دوم)-حسینی-اپلیکیشن آموزیتو

8:29 1398/2/21 142
video thumbnail
فیلم آموزش زیست شناسی دهم ، فصل هفتم : تغذیه گیاهی (گفتار سوم)

فیلم تدریس زیست شناسی دهم ، فصل هفتم : تغذیه گیاهی (گفتار سوم)-حسینی-اپلیکیشن آموزیتو

35:28 1398/2/21 150