منو

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید .
عنوان دوره :
زیست دهم
توضیحات دوره :
-

سرفصل دوره

video thumbnail
فیلم آموزش زیست شناسی دهم ، فصل اول : زیست شناسی دیروز ، امروز و فردا ، گفتار اول و دوم و سوم

فیلم تدریس زیست شناسی دهم ، فصل اول : زیست شناسی دیروز ، امروز و فردا ، گفتار اول و دوم و سوم-حسینی-اپلیکیشن آموز

30:30 1398/2/21 116
video thumbnail
فیلم آموزش زیست شناسی دهم ، فصل دوم : گوارش و جذب (گفتار اول)

فیلم تدریس زیست شناسی دهم ، فصل دوم : گوارش و جذب (گفتار اول)-حسینی-اپلیکیشن آموز

42:42 1398/2/21 142
video thumbnail
فیلم آموزش زیست شناسی دهم ، فصل دوم : گوارش و جذب (گفتار دوم)

فیلم تدریس زیست شناسی دهم ، فصل دوم : گوارش و جذب (گفتار دوم)-حسینی-اپلیکیشن آموز

42:46 1398/2/21 110
video thumbnail
فیلم آموزش زیست شناسی دهم ، فصل دوم : گوارش و جذب (گفتار سوم)

فیلم تدریس زیست شناسی دهم ، فصل دوم : گوارش و جذب (گفتار سوم)-حسینی-اپلیکیشن آموز

24:0 1398/2/21 394
video thumbnail
فیلم آموزش زیست شناسی دهم ، فصل دوم : گوارش و جذب (گفتار چهارم)

فیلم تدریس زیست شناسی دهم ، فصل دوم : گوارش و جذب (گفتار چهارم)-حسینی-اپلیکیشن آموز

24:30 1398/2/21 102
video thumbnail
فیلم آموزش زیست شناسی دهم ، فصل سوم : تبادلات گازی (گفتار اول)

فیلم تدریس زیست شناسی دهم ، فصل سوم : تبادلات گازی (گفتار اول)-حسینی-اپلیکیشن آموز

28:23 1398/2/21 178
video thumbnail
فیلم آموزش زیست شناسی دهم ، فصل سوم : تبادلات گازی (گفتار دوم)

فیلم تدریس زیست شناسی دهم ، فصل سوم : تبادلات گازی (گفتار دوم)-حسینی-اپلیکیشن آموز

20:42 1398/2/21 170
video thumbnail
فیلم آموزش زیست شناسی دهم ، فصل سوم : تبادلات گازی (گفتار سوم)

فیلم تدریس زیست شناسی دهم ، فصل سوم : تبادلات گازی (گفتار سوم)-حسینی-اپلیکشن آموز

14:44 1398/2/21 99
video thumbnail
فیلم آموزش زیست شناسی دهم ، فصل چهارم : گردش مواد در بدن (گفتاراول)

فیلم تدریس زیست شناسی دهم ، فصل چهارم : گردش مواد در بدن (گفتاراول)-حسینی-اپلیکشن آموز

40:40 1398/2/21 102
video thumbnail
فیلم آموزش زیست شناسی دهم ، فصل چهارم : گردش مواد در بدن (گفتاردوم)

فیلم تدریس زیست شناسی دهم ، فصل چهارم : گردش مواد در بدن (گفتاردوم)-حسینی-اپلیکیشن آموز

43:34 1398/2/21 102
video thumbnail
فیلم آموزش زیست شناسی دهم ، فصل چهارم : گردش مواد در بدن (گفتار سوم)

فیلم تدریس زیست شناسی دهم ، فصل چهارم : گردش مواد در بدن (گفتار سوم)-حسینی-اپلیکیشن آموز

19:24 1398/2/21 110
video thumbnail
فیلم آموزش زیست شناسی دهم ، فصل پنجم : هم ایستایی و کلیه ها (گفتاراول)

فیلم تدریس زیست شناسی دهم ، فصل پنجم : هم ایستایی و کلیه ها (گفتاراول)-حسینی-اپلیکیشن آموز

13:39 1398/2/21 105
video thumbnail
فیلم آموزش زیست شناسی دهم ، فصل پنجم : هم ایستایی و کلیه ها (گفتار دوم)

فیلم تدریس زیست شناسی دهم ، فصل پنجم : هم ایستایی و کلیه ها (گفتار دوم)-حسینی-اپلیکیشن آموز

20:2 1398/2/21 101
video thumbnail
فیلم آموزش زیست شناسی دهم ، فصل پنجم : هم ایستایی و کلیه ها (گفتار سوم)

فیلم تدریس زیست شناسی دهم ، فصل پنجم : هم ایستایی و کلیه ها (گفتار سوم)-حسینی-اپلیکیشن آموز

14:23 1398/2/21 89
video thumbnail
فیلم آموزش زیست شناسی دهم ، فصل ششم : ویژگی های یاخته گیاهی (گفتار اول)

فیلم تدریس زیست شناسی دهم ، فصل ششم : ویژگی های یاخته گیاهی (گفتار اول)-حسینی-اپلیکیشن آموز

26:29 1398/2/21 95
video thumbnail
فیلم آموزش زیست شناسی دهم ، فصل ششم : ویژگی های یاخته گیاهی (گفتار دوم)

فیلم تدریس زیست شناسی دهم ، فصل ششم : ویژگی های یاخته گیاهی (گفتار دوم)-حسینی-اپلیکیشن آموز

16:56 1398/2/21 94
video thumbnail
فیلم آموزش زیست شناسی دهم ، فصل ششم : ویژگی های یاخته گیاهی (گفتار سوم)

فیلم تدریس زیست شناسی دهم ، فصل ششم : ویژگی های یاخته گیاهی (گفتار سوم)-حسینی-اپلیکیشن آموز

16:57 1398/2/21 92
video thumbnail
فیلم آموزش زیست شناسی دهم ، فصل هفتم : تغذیه گیاهی (گفتار اول)

فیلم تدریس زیست شناسی دهم ، فصل هفتم : تغذیه گیاهی (گفتار اول)-حسینی-اپلیکیشن آموز

17:49 1398/2/21 100
video thumbnail
فیلم آموزش زیست شناسی دهم ، فصل هفتم : تغذیه گیاهی (گفتار دوم)

فیلم تدریس زیست شناسی دهم ، فصل هفتم : تغذیه گیاهی (گفتار دوم)-حسینی-اپلیکیشن آموز

8:29 1398/2/21 105
video thumbnail
فیلم آموزش زیست شناسی دهم ، فصل هفتم : تغذیه گیاهی (گفتار سوم)

فیلم تدریس زیست شناسی دهم ، فصل هفتم : تغذیه گیاهی (گفتار سوم)-حسینی-اپلیکیشن آموز

35:28 1398/2/21 108