منو

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید .
عنوان دوره :
علوم نهم
توضیحات دوره :
-

سرفصل دوره

video thumbnail
فیلم آموزش علوم تجربی نهم ، فصل اول : مواد و نقش آنها در زندگی

فیلم تدریس علوم تجربی نهم ، فصل اول : مواد و نقش آنها در زندگی-شاهسوار-اپلیکیشن آموز

28:2 1398/2/22 110
video thumbnail
فیلم آموزش علوم تجربی نهم ، فصل دوم : رفتار اتم ها با یکدیگر

فیلم تدریس علوم تجربی نهم ، فصل دوم : رفتار اتم ها با یکدیگر-شاهسوار-اپلیکیشن آموز

28:59 1398/2/22 111
video thumbnail
فیلم آموزش علوم تجربی نهم ، فصل سوم : به دنبال محیطی بهتر برای زندگی

فیلم تدریس علوم تجربی نهم ، فصل سوم : به دنبال محیطی بهتر برای زندگی-شاهسوار-اپلیکیشن آموز

22:4 1398/2/22 109
video thumbnail
فیلم آموزش علوم تجربی نهم ، فصل چهارم : حرکت چیست ؟

فیلم تدریس علوم تجربی نهم ، فصل چهارم : حرکت چیست ؟-شاهسوار-اپلیکیشن آموز

31:58 1398/2/22 95
video thumbnail
فیلم آموزش علوم تجربی نهم ، فصل پنجم : نیرو

فیلم تدریس علوم تجربی نهم ، فصل پنجم : نیرو-شاهسوار-اپلیکیشن آموز

17:21 1398/2/22 108
video thumbnail
فیلم آموزش علوم تجربی نهم ، فصل ششم : زمین ساخت ورقه ای

فیلم تدریس علوم تجربی نهم ، فصل ششم : زمین ساخت ورقه ای-شاهسوار-اپلیکیشن آموز

29:41 1398/2/22 99
video thumbnail
فیلم آموزش علوم تجربی نهم ، فصل هفتم : آثاری از گذشته زمین (قسمت اول)

فیلم تدریس علوم تجربی نهم ، فصل هفتم : آثاری از گذشته زمین (قسمت اول)-شاهسوار-اپلیکیشن آموز

29:26 1398/2/22 107
video thumbnail
فیلم آموزش علوم تجربی نهم ، فصل هفتم : آثاری از گذشته زمین (قسمت دوم)

فیلم تدریس علوم تجربی نهم ، فصل هفتم : آثاری از گذشته زمین (قسمت دوم)-شاهسوار-اپلیکیشن آموز

28:21 1398/2/22 86
video thumbnail
فیلم آموزش علوم نهم ، فصل هشتم : زمین و ساخت ورقه ای

فیلم تدریس علوم نهم ، فصل هشتم : زمین و ساخت ورقه ای-شاهسوار-اپلیکیشن آموز

19:56 1398/2/22 88
video thumbnail
فیلم آموزش علوم نهم ، فصل نهم : آثاری از گذشته زمین

فیلم تدریس علوم نهم ، فصل نهم : آثاری از گذشته زمین-شاهسوار -اپلیکیشن آموز

17:37 1398/2/22 88
video thumbnail
فیلم آموزش علوم تجربی نهم ، فصل دهم : نگاهی به فضا (قسمت اول)

فیلم تدریس علوم تجربی نهم ، فصل دهم : نگاهی به فضا (قسمت اول)-شاهسوار-اپلیکیشن آموز

27:3 1398/2/22 110
video thumbnail
فیلم آموزش علوم نهم ، فصل یازدهم : گوناگونی جانداران

فیلم تدریس علوم نهم ، فصل یازدهم : گوناگونی جانداران-شاهسوار-اپلیکیشن آموز

23:9 1398/2/22 90
video thumbnail
فیلم آموزش علوم نهم ، فصل دوازدهم : دنیای گیاهان

فیلم تدریس علوم نهم ، فصل دوازدهم : دنیای گیاهان-شاهسوار-اپلیکیشن آموز

21:54 1398/2/22 101
video thumbnail
فیلم آموزش علوم نهم ، فصل سیزدهم : جانوران بی مهره

فیلم تدریس علوم نهم ، فصل سیزدهم : جانوران بی مهره-شاهسوار-اپلیکیشن آموز

23:45 1398/2/22 103
video thumbnail
فیلم آموزش علوم نهم ، فصل چهاردهم : جانداران مهره دار

فیلم تدریس علوم نهم ، فصل چهاردهم : جانداران مهره دار-شاهسوار-اپلیکیشن آموز

19:7 1398/2/22 97
video thumbnail
فیلم آموزش علوم نهم ، فصل پانزدهم : باهم زیستن

فیلم تدریس علوم نهم ، فصل پانزدهم : باهم زیستن-شاهسوار-اپلیکیشن آموز

17:25 1398/2/22 99