منو

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید .
عنوان دوره :
علوم هفتم
توضیحات دوره :
-

سرفصل دوره

video thumbnail
فیلم آموزش علوم هفتم ، فصل اول : تجربه و تفکر و اختراع

فیلم تدریس علوم هفتم ، فصل اول : تجربه و تفکر و اختراع-کاشی-اپلیکیشن آموز

10:22 1398/2/29 73
video thumbnail
فیلم آموزش علوم هفتم ، فصل دوم : اندازه گیری در علوم و ابزار های آن (قسمت اول)

فیلم تدریس علوم هفتم ، فصل دوم : اندازه گیری در علوم و ابزار های آن (قسمت اول)-کاشی-اپلیکیشن آموز

8:9 1398/2/29 81
video thumbnail
فیلم آموزش علوم هفتم ، فصل دوم : اندازه گیری در علوم و ابزار های آن (قسمت دوم)

فیلم تدریس علوم هفتم ، فصل دوم : اندازه گیری در علوم و ابزار های آن (قسمت اول)-کاشی-اپلیکیشن آموز

7:47 1398/2/29 74
video thumbnail
فیلم آموزش علوم هفتم ، فصل دوم : اندازه گیری در علوم و ابزار های آن (قسمت سوم)

فیلم تدریس علوم هفتم ، فصل دوم : اندازه گیری در علوم و ابزار های آن (قسمت سوم)-کاشی-اپلیکیشن آموز

4:54 1398/2/29 72
video thumbnail
فیلم آموزش علوم هفتم ، فصل سوم : اتم ها الفبای مواد (قسمت اول)

فیلم تدریس علوم هفتم ، فصل سوم : اتم ها الفبای مواد (قسمت اول)-کاشی-اپلیکیشن آموز

18:0 1398/2/29 75
video thumbnail
فیلم آموزش علوم هفتم ، فصل سوم : اتم ها الفبای مواد (قسمت دوم )

فیلم تدریس علوم هفتم ، فصل سوم : اتم ها الفبای مواد (قسمت دوم )-کاشی-اپلیکیشن آموز

8:43 1398/2/29 73
video thumbnail
فیلم آموزش علوم هفتم ، فصل سوم : اتم ها الفبای مواد (قسمت سوم)

فیلم تدریس علوم هفتم ، فصل سوم : اتم ها الفبای مواد (قسمت سوم)-کاشی-اپلیکیشن آموز

10:29 1398/2/29 77
video thumbnail
فیلم آموزش علوم هفتم ، فصل سوم : اتم ها الفبای مواد (قسمت چهارم)

فیلم تدریس علوم هفتم ، فصل سوم : اتم ها الفبای مواد (قسمت چهارم)-کاشی-اپلیکیشن آموز

9:30 1398/2/29 68
video thumbnail
فیلم آموزش علوم هفتم ، فصل چهارم : مواد پیرامون ما (قسمت اول)

فیلم تدریس علوم هفتم ، فصل چهارم : مواد پیرامون ما (قسمت اول)-کاشی-اپلیکیشن آموز

4:49 1398/2/29 75
video thumbnail
فیلم آموزش علوم هفتم ، فصل چهارم : مواد پیرامون ما (قسمت دوم)

فیلم تدریس علوم هفتم ، فصل چهارم : مواد پیرامون ما (قسمت دوم)-کاشی-اپلیکیشن آموز

10:23 1398/2/29 78
video thumbnail
فیلم آموزش علوم هفتم ، فصل چهارم : مواد پیرامون ما (قسمت سوم)

فیلم تدریس علوم هفتم ، فصل چهارم : مواد پیرامون ما (قسمت سوم)-کاشی-اپلیکیشن آموز

11:20 1398/2/29 79
video thumbnail
فیلم آموزش علوم هفتم ، فصل پنجم : انرژی و تبدیل های آن (قسمت اول)

فیلم تدریس علوم هفتم ، فصل پنجم : انرژی و تبدیل های آن (قسمت اول)-کاشی-اپلیکیشن آموز

0 1398/2/29 70
video thumbnail
فیلم آموزش علوم هفتم ، فصل پنجم : انرژی و تبدیل های آن (قسمت دوم)

فیلم تدریس علوم هفتم ، فصل پنجم : انرژی و تبدیل های آن (قسمت دوم)-کاشی-اپلیکیشن آموز

8:30 1398/2/29 74
video thumbnail
فیلم آموزش علوم هفتم ، فصل پنجم : انرژی و تبدیل های آن (قسمت سوم)

فیلم تدریس علوم هفتم ، فصل پنجم : انرژی و تبدیل های آن (قسمت سوم)-کاشی-اپلیکیشن آموز

10:34 1398/2/29 69
video thumbnail
فیلم آموزش علوم هفتم ، فصل ششم : منابع انرژی (قسمت اول)

فیلم تدریس علوم هفتم ، فصل ششم : منابع انرژی (قسمت اول)-کاشی-اپلیکیشن آموز

11:12 1398/2/29 76
video thumbnail
فیلم آموزش علوم هفتم ، فصل ششم : منابع انرژی (قسمت دوم)

فیلم تدریس علوم هفتم ، فصل ششم : منابع انرژی (قسمت دوم)-کاشی-اپلیکیشن آموز

10:44 1398/2/29 77
video thumbnail
فیلم آموزش علوم هفتم ، فصل ششم : منابع انرژی (قسمت سوم)

فیلم تدریس علوم هفتم ، فصل ششم : منابع انرژی (قسمت سوم)-کاشی-اپلیکیشن آموز

6:11 1398/2/29 77
video thumbnail
فیلم آموزش علوم هفتم ، فصل هفتم : گرما و بهینه سازی مصرف انرژی (قسمت اول)

فیلم تدریس علوم هفتم ، فصل هفتم : گرما و بهینه سازی مصرف انرژی (قسمت اول)-کاشی-اپلیکیشن آموز

7:58 1398/2/29 71
video thumbnail
فیلم آموزش علوم هفتم ، فصل هفتم : گرما و بهینه سازی مصرف انرژی (قسمت دوم)

فیلم تدریس علوم هفتم ، فصل هفتم : گرما و بهینه سازی مصرف انرژی (قسمت دوم)-کاشی-اپلیکیشن آموز

8:50 1398/2/29 77
video thumbnail
فیلم آموزش علوم هفتم ، فصل هفتم : گرما و بهینه سازی مصرف انرژی (قسمت سوم)

فیلم تدریس علوم هفتم ، فصل هفتم : گرما و بهینه سازی مصرف انرژی (قسمت سوم)-کاشی-اپلیکیشن آموز

7:40 1398/2/29 82
video thumbnail
فیلم آموزش علوم هفتم ، فصل هفتم : گرما و بهینه سازی مصرف انرژی (قسمت چهارم)

فیلم تدریس علوم هفتم ، فصل هفتم : گرما و بهینه سازی مصرف انرژی (قسمت چهارم)-کاشی-اپلیکیشن آموز

7:19 1398/2/29 82
video thumbnail
فیلم آموزش علوم هفتم ، فصل هشتم : از معدن تا خانه (قسمت اول)

فیلم تدریس علوم هفتم ، فصل هشتم : از معدن تا خانه (قسمت اول)-کاشی-اپلیکیشن آموز

9:24 1398/2/29 73
video thumbnail
فیلم آموزش علوم هفتم ، فصل هشتم : از معدن تا خانه (قسمت دوم)

فیلم تدریس علوم هفتم ، فصل هشتم : از معدن تا خانه (قسمت دوم)-کاشی-اپلیکیشن آموز

8:39 1398/2/29 72
video thumbnail
فیلم آموزش علوم هفتم ، فصل هشتم : از معدن تا خانه (قسمت سوم)

فیلم تدریس علوم هفتم ، فصل هشتم : از معدن تا خانه (قسمت سوم)-کاشی-اپلیکیشن آموز

12:24 1398/2/29 82
video thumbnail
فیلم آموزش علوم هفتم ، فصل هشتم : از معدن تا خانه (قسمت چهارم)

فیلم تدریس علوم هفتم ، فصل هشتم : از معدن تا خانه (قسمت چهارم)-کاشی-اپلیکیشن آموز

4:10 1398/2/29 69
video thumbnail
فیلم آموزش علوم هفتم ، فصل نهم : سفر آب در روی زمین (قسمت اول)

فیلم تدریس علوم هفتم ، فصل نهم : سفر آب در روی زمین (قسمت اول)-کاشی-اپلیکیشن آموز

12:14 1398/2/30 86
video thumbnail
فیلم آموزش علوم هفتم ، فصل نهم : سفر آب در روی زمین (قسمت دوم)

فیلم تدریس علوم هفتم ، فصل نهم : سفر آب در روی زمین (قسمت دوم)-کاشی-اپلیکیشن آموز

13:26 1398/2/30 83
video thumbnail
فیلم آموزش علوم هفتم ، فصل دهم : سفر آب در درون زمین (قسمت اول)

فیلم تدریس علوم هفتم ، فصل دهم : سفر آب در درون زمین (قسمت اول)-کاشی-اپلیکیشن آموز

14:25 1398/2/30 83
video thumbnail
فیلم آموزش علوم هفتم ، فصل دهم : سفر آب در درون زمین (قسمت دوم)

فیلم تدریس علوم هفتم ، فصل دهم : سفر آب در درون زمین (قسمت دوم)-کاشی-اپلیکیشن آموز

14:24 1398/2/30 79
video thumbnail
فیلم آموزش علوم هفتم ، فصل دهم : سفر آب در درون زمین (قسمت سوم)

فیلم تدریس علوم هفتم ، فصل دهم : سفر آب در درون زمین (قسمت سوم)-کاشی-اپلیکیشن آموز

0 1398/2/30 73
video thumbnail
فیلم آموزش علوم هفتم ، فصل یازدهم : سلول و سازمان بندی آن (قسمت اول)

فیلم تدریس علوم هفتم ، فصل یازدهم : سلول و سازمان بندی آن (قسمت اول)-کاشی-اپلیکیشن آموز

10:49 1398/2/30 70
video thumbnail
فیلم آموزش علوم هفتم ، فصل یازدهم : سلول و سازمان بندی آن (قسمت دوم)

فیلم تدریس علوم هفتم ، فصل یازدهم : سلول و سازمان بندی آن (قسمت دوم)-کاشی-اپلیکیشن آموز

11:14 1398/2/30 72
video thumbnail
فیلم آموزش علوم هفتم ، فصل سیزدهم : سفر غذا (قسمت اول)

فیلم تدریس علوم هفتم ، فصل سیزدهم : سفر غذا (قسمت اول)-کاشی-اپلیکیشن آموز

10:24 1398/2/30 108
video thumbnail
فیلم آموزش علوم هفتم ، فصل سیزدهم : سفر غذا (قسمت دوم)

فیلم تدریس علوم هفتم ، فصل سیزدهم : سفر غذا (قسمت دوم)-کاشی-اپلیکیشن آموز

11:21 1398/2/30 73
video thumbnail
فیلم آموزش علوم هفتم ، فصل چهاردهم : گردش مواد (قسمت اول)

فیلم تدریس علوم هفتم ، فصل چهاردهم : گردش مواد (قسمت اول)-کاشی-اپلیکیشن آموز

8:32 1398/2/30 70
video thumbnail
فیلم آموزش علوم هفتم ، فصل چهاردهم : گردش مواد (قسمت دوم)

فیلم تدریس علوم هفتم ، فصل چهاردهم : گردش مواد (قسمت دوم)-کاشی-اپلیکیشن آموز

9:51 1398/2/30 73
video thumbnail
فیلم آموزش علوم هفتم ، فصل پانزدهم : تبادل مواد با محیط (قسمت اول)

فیلم تدریس علوم هفتم ، فصل پانزدهم : تبادل مواد با محیط (قسمت اول)-کاشی-اپلیکیشن آموز

10:11 1398/2/30 73
video thumbnail
فیلم آموزش علوم هفتم ، فصل پانزدهم : تبادل مواد با محیط (قسمت دوم)

فیلم تدریس علوم هفتم ، فصل پانزدهم : تبادل مواد با محیط (قسمت دوم)-کاشی-اپلیکیشن آموز

9:9 1398/2/30 66