منو

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید .
عنوان دوره :
علوم هفتم
توضیحات دوره :
-

سرفصل دوره

video thumbnail
فیلم آموزش علوم هفتم ، فصل اول : تجربه و تفکر و اختراع

فیلم تدریس علوم هفتم ، فصل اول : تجربه و تفکر و اختراع-کاشی-اپلیکیشن آموزیتو

10:22 1398/2/29 106
video thumbnail
فیلم آموزش علوم هفتم ، فصل دوم : اندازه گیری در علوم و ابزار های آن (قسمت اول)

فیلم تدریس علوم هفتم ، فصل دوم : اندازه گیری در علوم و ابزار های آن (قسمت اول)-کاشی-اپلیکیشن آموزیتو

8:9 1398/2/29 109
video thumbnail
فیلم آموزش علوم هفتم ، فصل دوم : اندازه گیری در علوم و ابزار های آن (قسمت دوم)

فیلم تدریس علوم هفتم ، فصل دوم : اندازه گیری در علوم و ابزار های آن (قسمت اول)-کاشی-اپلیکیشن آموزیتو

7:47 1398/2/29 105
video thumbnail
فیلم آموزش علوم هفتم ، فصل دوم : اندازه گیری در علوم و ابزار های آن (قسمت سوم)

فیلم تدریس علوم هفتم ، فصل دوم : اندازه گیری در علوم و ابزار های آن (قسمت سوم)-کاشی-اپلیکیشن آموزیتو

4:54 1398/2/29 96
video thumbnail
فیلم آموزش علوم هفتم ، فصل سوم : اتم ها الفبای مواد (قسمت اول)

فیلم تدریس علوم هفتم ، فصل سوم : اتم ها الفبای مواد (قسمت اول)-کاشی-اپلیکیشن آموزیتو

18:0 1398/2/29 103
video thumbnail
فیلم آموزش علوم هفتم ، فصل سوم : اتم ها الفبای مواد (قسمت دوم )

فیلم تدریس علوم هفتم ، فصل سوم : اتم ها الفبای مواد (قسمت دوم )-کاشی-اپلیکیشن آموزیتو

8:43 1398/2/29 105
video thumbnail
فیلم آموزش علوم هفتم ، فصل سوم : اتم ها الفبای مواد (قسمت سوم)

فیلم تدریس علوم هفتم ، فصل سوم : اتم ها الفبای مواد (قسمت سوم)-کاشی-اپلیکیشن آموزیتو

10:29 1398/2/29 105
video thumbnail
فیلم آموزش علوم هفتم ، فصل سوم : اتم ها الفبای مواد (قسمت چهارم)

فیلم تدریس علوم هفتم ، فصل سوم : اتم ها الفبای مواد (قسمت چهارم)-کاشی-اپلیکیشن آموزیتو

9:30 1398/2/29 99
video thumbnail
فیلم آموزش علوم هفتم ، فصل چهارم : مواد پیرامون ما (قسمت اول)

فیلم تدریس علوم هفتم ، فصل چهارم : مواد پیرامون ما (قسمت اول)-کاشی-اپلیکیشن آموزیتو

4:49 1398/2/29 104
video thumbnail
فیلم آموزش علوم هفتم ، فصل چهارم : مواد پیرامون ما (قسمت دوم)

فیلم تدریس علوم هفتم ، فصل چهارم : مواد پیرامون ما (قسمت دوم)-کاشی-اپلیکیشن آموزیتو

10:23 1398/2/29 109
video thumbnail
فیلم آموزش علوم هفتم ، فصل چهارم : مواد پیرامون ما (قسمت سوم)

فیلم تدریس علوم هفتم ، فصل چهارم : مواد پیرامون ما (قسمت سوم)-کاشی-اپلیکیشن آموزیتو

11:20 1398/2/29 107
video thumbnail
فیلم آموزش علوم هفتم ، فصل پنجم : انرژی و تبدیل های آن (قسمت اول)

فیلم تدریس علوم هفتم ، فصل پنجم : انرژی و تبدیل های آن (قسمت اول)-کاشی-اپلیکیشن آموزیتو

0 1398/2/29 101
video thumbnail
فیلم آموزش علوم هفتم ، فصل پنجم : انرژی و تبدیل های آن (قسمت دوم)

فیلم تدریس علوم هفتم ، فصل پنجم : انرژی و تبدیل های آن (قسمت دوم)-کاشی-اپلیکیشن آموزیتو

8:30 1398/2/29 104
video thumbnail
فیلم آموزش علوم هفتم ، فصل پنجم : انرژی و تبدیل های آن (قسمت سوم)

فیلم تدریس علوم هفتم ، فصل پنجم : انرژی و تبدیل های آن (قسمت سوم)-کاشی-اپلیکیشن آموزیتو

10:34 1398/2/29 101
video thumbnail
فیلم آموزش علوم هفتم ، فصل ششم : منابع انرژی (قسمت اول)

فیلم تدریس علوم هفتم ، فصل ششم : منابع انرژی (قسمت اول)-کاشی-اپلیکیشن آموزیتو

11:12 1398/2/29 112
video thumbnail
فیلم آموزش علوم هفتم ، فصل ششم : منابع انرژی (قسمت دوم)

فیلم تدریس علوم هفتم ، فصل ششم : منابع انرژی (قسمت دوم)-کاشی-اپلیکیشن آموزیتو

10:44 1398/2/29 118
video thumbnail
فیلم آموزش علوم هفتم ، فصل ششم : منابع انرژی (قسمت سوم)

فیلم تدریس علوم هفتم ، فصل ششم : منابع انرژی (قسمت سوم)-کاشی-اپلیکیشن آموزیتو

6:11 1398/2/29 117
video thumbnail
فیلم آموزش علوم هفتم ، فصل هفتم : گرما و بهینه سازی مصرف انرژی (قسمت اول)

فیلم تدریس علوم هفتم ، فصل هفتم : گرما و بهینه سازی مصرف انرژی (قسمت اول)-کاشی-اپلیکیشن آموزیتو

7:58 1398/2/29 142
video thumbnail
فیلم آموزش علوم هفتم ، فصل هفتم : گرما و بهینه سازی مصرف انرژی (قسمت دوم)

فیلم تدریس علوم هفتم ، فصل هفتم : گرما و بهینه سازی مصرف انرژی (قسمت دوم)-کاشی-اپلیکیشن آموزیتو

8:50 1398/2/29 111
video thumbnail
فیلم آموزش علوم هفتم ، فصل هفتم : گرما و بهینه سازی مصرف انرژی (قسمت سوم)

فیلم تدریس علوم هفتم ، فصل هفتم : گرما و بهینه سازی مصرف انرژی (قسمت سوم)-کاشی-اپلیکیشن آموزیتو

7:40 1398/2/29 128
video thumbnail
فیلم آموزش علوم هفتم ، فصل هفتم : گرما و بهینه سازی مصرف انرژی (قسمت چهارم)

فیلم تدریس علوم هفتم ، فصل هفتم : گرما و بهینه سازی مصرف انرژی (قسمت چهارم)-کاشی-اپلیکیشن آموزیتو

7:19 1398/2/29 123
video thumbnail
فیلم آموزش علوم هفتم ، فصل هشتم : از معدن تا خانه (قسمت اول)

فیلم تدریس علوم هفتم ، فصل هشتم : از معدن تا خانه (قسمت اول)-کاشی-اپلیکیشن آموزیتو

9:24 1398/2/29 105
video thumbnail
فیلم آموزش علوم هفتم ، فصل هشتم : از معدن تا خانه (قسمت دوم)

فیلم تدریس علوم هفتم ، فصل هشتم : از معدن تا خانه (قسمت دوم)-کاشی-اپلیکیشن آموزیتو

8:39 1398/2/29 104
video thumbnail
فیلم آموزش علوم هفتم ، فصل هشتم : از معدن تا خانه (قسمت سوم)

فیلم تدریس علوم هفتم ، فصل هشتم : از معدن تا خانه (قسمت سوم)-کاشی-اپلیکیشن آموزیتو

12:24 1398/2/29 116
video thumbnail
فیلم آموزش علوم هفتم ، فصل هشتم : از معدن تا خانه (قسمت چهارم)

فیلم تدریس علوم هفتم ، فصل هشتم : از معدن تا خانه (قسمت چهارم)-کاشی-اپلیکیشن آموزیتو

4:10 1398/2/29 96
video thumbnail
فیلم آموزش علوم هفتم ، فصل نهم : سفر آب در روی زمین (قسمت اول)

فیلم تدریس علوم هفتم ، فصل نهم : سفر آب در روی زمین (قسمت اول)-کاشی-اپلیکیشن آموزیتو

12:14 1398/2/30 119
video thumbnail
فیلم آموزش علوم هفتم ، فصل نهم : سفر آب در روی زمین (قسمت دوم)

فیلم تدریس علوم هفتم ، فصل نهم : سفر آب در روی زمین (قسمت دوم)-کاشی-اپلیکیشن آموزیتو

13:26 1398/2/30 116
video thumbnail
فیلم آموزش علوم هفتم ، فصل دهم : سفر آب در درون زمین (قسمت اول)

فیلم تدریس علوم هفتم ، فصل دهم : سفر آب در درون زمین (قسمت اول)-کاشی-اپلیکیشن آموزیتو

14:25 1398/2/30 126
video thumbnail
فیلم آموزش علوم هفتم ، فصل دهم : سفر آب در درون زمین (قسمت دوم)

فیلم تدریس علوم هفتم ، فصل دهم : سفر آب در درون زمین (قسمت دوم)-کاشی-اپلیکیشن آموزیتو

14:24 1398/2/30 112
video thumbnail
فیلم آموزش علوم هفتم ، فصل دهم : سفر آب در درون زمین (قسمت سوم)

فیلم تدریس علوم هفتم ، فصل دهم : سفر آب در درون زمین (قسمت سوم)-کاشی-اپلیکیشن آموزیتو

0 1398/2/30 109
video thumbnail
فیلم آموزش علوم هفتم ، فصل یازدهم : سلول و سازمان بندی آن (قسمت اول)

فیلم تدریس علوم هفتم ، فصل یازدهم : سلول و سازمان بندی آن (قسمت اول)-کاشی-اپلیکیشن آموزیتو

10:49 1398/2/30 104
video thumbnail
فیلم آموزش علوم هفتم ، فصل یازدهم : سلول و سازمان بندی آن (قسمت دوم)

فیلم تدریس علوم هفتم ، فصل یازدهم : سلول و سازمان بندی آن (قسمت دوم)-کاشی-اپلیکیشن آموزیتو

11:14 1398/2/30 177
video thumbnail
فیلم آموزش علوم هفتم ، فصل سیزدهم : سفر غذا (قسمت اول)

فیلم تدریس علوم هفتم ، فصل سیزدهم : سفر غذا (قسمت اول)-کاشی-اپلیکیشن آموزیتو

10:24 1398/2/30 146
video thumbnail
فیلم آموزش علوم هفتم ، فصل سیزدهم : سفر غذا (قسمت دوم)

فیلم تدریس علوم هفتم ، فصل سیزدهم : سفر غذا (قسمت دوم)-کاشی-اپلیکیشن آموزیتو

11:21 1398/2/30 113
video thumbnail
فیلم آموزش علوم هفتم ، فصل چهاردهم : گردش مواد (قسمت اول)

فیلم تدریس علوم هفتم ، فصل چهاردهم : گردش مواد (قسمت اول)-کاشی-اپلیکیشن آموزیتو

8:32 1398/2/30 102
video thumbnail
فیلم آموزش علوم هفتم ، فصل چهاردهم : گردش مواد (قسمت دوم)

فیلم تدریس علوم هفتم ، فصل چهاردهم : گردش مواد (قسمت دوم)-کاشی-اپلیکیشن آموزیتو

9:51 1398/2/30 117
video thumbnail
فیلم آموزش علوم هفتم ، فصل پانزدهم : تبادل مواد با محیط (قسمت اول)

فیلم تدریس علوم هفتم ، فصل پانزدهم : تبادل مواد با محیط (قسمت اول)-کاشی-اپلیکیشن آموزیتو

10:11 1398/2/30 106
video thumbnail
فیلم آموزش علوم هفتم ، فصل پانزدهم : تبادل مواد با محیط (قسمت دوم)

فیلم تدریس علوم هفتم ، فصل پانزدهم : تبادل مواد با محیط (قسمت دوم)-کاشی-اپلیکیشن آموزیتو

9:9 1398/2/30 103