منو

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید .
عنوان دوره :
علوم هشتم
توضیحات دوره :
-

سرفصل دوره

video thumbnail
فیلم آموزش علوم هشتم ، فصل اول : مخلوط و جداسازی مواد (قسمت اول)

فیلم تدریس علوم هشتم ، فصل اول : مخلوط و جداسازی مواد (قسمت اول)-آقای دانش آذریان- اپلیکیشن آموز

24:24 1398/2/10 126
video thumbnail
فیلم آموزش علوم هشتم ، فصل اول : مخلوط و جداسازی مواد (قسمت دوم)

فیلم تدریس علوم هشتم ، فصل اول : مخلوط و جداسازی مواد (قسمت دوم)-آقای دانش آذریان- اپلیکیشن آموز

35:42 1398/2/10 123
video thumbnail
فیلم آموزش علوم هشتم ، فصل دوم : تغییرات شیمیایی در خدمت زندگی

فیلم تدریس علوم هشتم ، فصل دوم : تغییرات شیمیایی در خدمت زندگی-آقای دانش آذریان-اپلیکیشن آموز

29:26 1398/2/10 120
video thumbnail
فیلم آموزش علوم هشتم ، فصل سوم : از درون اتم چه خبر (قسمت اول)

فیلم تدریس علوم هشتم ، فصل سوم : از درون اتم چه خبر (قسمت اول)- آقای دانش آذریان- اپلیکیشن آموز

21:9 1398/2/10 109
video thumbnail
فیلم آموزش علوم هشتم ، فصل سوم : از درون اتم چه خبر (قسمت دوم)

فیلم تدریس علوم هشتم ، فصل سوم : از درون اتم چه خبر (قسمت دوم)-آقای دانش آذریان- اپلیکیشن آموز

24:19 1398/2/10 109
video thumbnail
فیلم آموزش علوم هشتم ، فصل سوم : از درون اتم چه خبر (قسمت سوم)

فیلم تدریس علوم هشتم ، فصل سوم : از درون اتم چه خبر (قسمت سوم)-آقای دانش آذریان-اپلیکیشن آموز

16:33 1398/2/10 109
video thumbnail
فیلم آموزش علوم هشتم ، فصل چهارم : تنظیم عصبی

فیلم تدریس علوم هشتم ، فصل چهارم : تنظیم عصبی-دانش آذریان-اپلیکیشن آموز

20:57 1398/2/11 99
video thumbnail
فیلم آموزش علوم هشتم ، فصل پنجم : حس و حرکت (قسمت اول)

فیلم تدریس علوم هشتم ، فصل پنجم : حس و حرکت (قسمت اول)-آقای دانش آذریان- اپلیکیشن آموز

19:50 1398/2/11 107
video thumbnail
فیلم آموزش علوم هشتم ، فصل پنجم : حس و حرکت (قسمت دوم)

فیلم تدریس علوم هشتم ، فصل پنجم : حس و حرکت (قسمت دوم)-آقای دانش آذریان-اپلیکیشن آموز

20:48 1398/2/11 103
video thumbnail
فیلم آموزش علوم هشتم ، فصل ششم : تنظیم هورمونی

فیلم تدریس علوم هشتم ، فصل ششم : تنظیم هورمونی-آقای دانش آذریان-اپلیکیشن آموز

34:50 1398/2/11 107
video thumbnail
فیلم آموزش علوم هشتم ، فصل هفتم : الفبای زیست فناوری

فیلم تدریس علوم هشتم ، فصل هفتم : الفبای زیست فناوری-آقای دانش آذریان-اپلیکیشن آموز

21:46 1398/2/11 117
video thumbnail
فیلم آموزش علوم هشتم ، فصل هشتم : تولید مثل در جانداران (قسمت اول)

فیلم تدریس علوم هشتم ، فصل هشتم : تولید مثل در جانداران (قسمت اول)-آقای دانش آذریان- اپلیکیشن آموز

19:13 1398/2/11 103
video thumbnail
فیلم آموزش علوم هشتم ، فصل هشتم : تولید مثل در جانداران (قسمت دوم)

فیلم تدریس علوم هشتم ، فصل هشتم : تولید مثل در جانداران (قسمت دوم)-آقای دانش آذریان- اپلیکیشن آموز

19:13 1398/2/11 95
video thumbnail
فیلم آموزش علوم هشتم ، فصل نهم : الکتریسیته (قسمت اول)

فیلم تدریس علوم هشتم ، فصل نهم : الکتریسیته (قسمت اول)-آقای دانش آذریان-اپلیکیشن آموز

24:37 1398/2/11 109
video thumbnail
فیلم آموزش علوم هشتم ، فصل نهم : الکتریسیته (قسمت دوم)

فیلم تدریس علوم هشتم ، فصل نهم : الکتریسیته (قسمت دوم)-آقای دانش آذریان-اپلیکیشن آموز

25:7 1398/2/11 103
video thumbnail
فیلم آموزش علوم هشتم ، فصل نهم : الکتریسیته (قسمت سوم)

فیلم تدریس علوم هشتم ، فصل نهم : الکتریسیته (قسمت سوم)-آقای دانش آذریان-اپلیکیشن آموز

17:48 1398/2/11 100
video thumbnail
فیلم آموزش علوم هشتم ، فصل دهم : مغناطیس

فیلم تدریس علوم هشتم ، فصل دهم : مغناطیس-آقای دانش آذریان- اپلیکیشن آموز

18:47 1398/2/11 95
video thumbnail
فیلم آموزش علوم هشتم ، فصل یازدهم: کانی ها (قسمت اول)

فیلم تدریس علوم هشتم ، فصل یازدهم: کانی ها (قسمت اول)-آقای دانش آذریان-اپلیکیشن آموز

21:20 1398/2/11 101
video thumbnail
فیلم آموزش علوم هشتم ، فصل یازدهم: کانی ها (قسمت دوم)

فیلم تدریس علوم هشتم ، فصل یازدهم: کانی ها (قسمت دوم)-آقای دانش آذریان- اپلیکیشن آموز

20:14 1398/2/11 103
video thumbnail
فیلم آموزش علوم هشتم ، فصل دوازدهم : سنگ ها

فیلم تدریس علوم هشتم ، فصل دوازدهم : سنگ ها-آقای دانش آذریان- اپلیکیشن آموز

24:5 1398/2/11 98
video thumbnail
فیلم آموزش علوم هشتم ، فصل سیزدهم : هوازدگی

فیلم تدریس علوم هشتم ، فصل سیزدهم : هوازدگی-آقای دانش آذریان-اپلیکیشن آموز

25:30 1398/2/11 94
video thumbnail
فیلم آموزش علوم هشتم ، فصل چهاردهم : نور و ویژگی های آن (قسمت اول)

فیلم تدریس علوم هشتم ، فصل چهاردهم : نور و ویژگی های آن (قسمت اول)-آقای دانش آذریان- اپلیکیشن آموز

22:15 1398/2/11 97
video thumbnail
فیلم آموزش علوم هشتم ، فصل چهاردهم : نور و ویژگی های آن (قسمت دوم)

فیلم تدریس علوم هشتم ، فصل چهاردهم : نور و ویژگی های آن (قسمت دوم)-آقای دانش آذریان-اپلیکیشن آموز

21:48 1398/2/11 103
video thumbnail
فیلم آموزش علوم هشتم ، فصل پانزدهم : شکست نور

فیلم تدریس علوم هشتم ، فصل پانزدهم : شکست نور-آقای دانش آذریان- اپلیکیشن آموز

36:26 1398/2/11 97