منو

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید .
عنوان دوره :
علوم ششم
توضیحات دوره :
-

سرفصل دوره

video thumbnail
فیلم آموزش علوم تجربی ششم ، درس اول : زنگ علوم

فیلم تدریس علوم تجربی ششم ، درس اول : زنگ علوم-اسدی-اپلیکیشن آموز

13:49 1398/2/22 136
video thumbnail
فیلم آموزش علوم تجربی ششم ، درس دوم : سرگذشت دفتر من (قسمت اول)

فیلم آموزش علوم تجربی ششم ، درس دوم : سرگذشت دفتر من (قسمت اول)-اسدی-اپلیکیشن آموز

22:21 1398/2/22 141
video thumbnail
فیلم آموزش علوم تجربی ششم ، درس دوم : سرگذشت دفتر من (قسمت دوم)

فیلم تدریس علوم تجربی ششم ، درس دوم : سرگذشت دفتر من (قسمت دوم)-اسدی-اپلیکیشن آموز

18:54 1398/2/22 134
video thumbnail
فیلم آموزش علوم تجربی ششم ، درس دوم : سرگذشت دفتر من (قسمت سوم)

فیلم تدریس علوم تجربی ششم ، درس دوم : سرگذشت دفتر من (قسمت سوم)-اسدی-اپلیکیشن آموز

12:55 1398/2/22 128
video thumbnail
فیلم آموزش علوم تجربی ششم ، درس سوم : کارخانه کاغذ سازی (قسمت اول)

فیلم تدریس علوم تجربی ششم ، درس سوم : کارخانه کاغذ سازی (قسمت اول)-اسدی-اپلیکیشن آموز

24:18 1398/2/22 106
video thumbnail
فیلم آموزش علوم تجربی پایه ششم ، درس سوم : کارخانه کاغذ سازی (قسمت دوم)

فیلم آموزش علوم تجربی پایه ششم ، درس سوم : کارخانه کاغذ سازی (قسمت دوم)-اسدی-اپلیکیشن آموز

21:8 1398/2/22 99
video thumbnail
فیلم آموزش علوم تجربی ششم ، درس سوم : کارخانه کاغذ سازی (قسمت سوم)

فیلم تدریس علوم تجربی ششم ، درس سوم : کارخانه کاغذ سازی (قسمت سوم)-اسدی-اپلیکیشن آموز

23:20 1398/2/22 148
video thumbnail
فیلم آموزش علوم تجربی پایه ششم ، درس چهارم : سفر به اعماق زمین (قسمت اول)

فیلم تدریس علوم تجربی پایه ششم ، درس چهارم : سفر به اعماق زمین (قسمت اول)-اسدی-اپلیکیشن آموز

21:1 1398/2/22 104
video thumbnail
فیلم آموزش علوم تجربی ششم ، درس چهارم : سفر به اعماق زمین (قسمت دوم)

فیلم تدریس علوم تجربی ششم ، درس چهارم : سفر به اعماق زمین (قسمت دوم)-اسدی-اپلیکیشن آموز

24:11 1398/2/22 119
video thumbnail
فیلم آموزش علوم تجربی ششم ، درس پنجم : زمین پویا (قسمت اول)

فیلم تدریس علوم تجربی ششم ، درس پنجم : زمین پویا (قسمت اول)-اسدی-اپلیکیشن آموز

22:4 1398/2/22 103
video thumbnail
فیلم آموزش علوم تجربی ششم ، درس پنجم : زمین پویا (قسمت دوم)

فیلم تدریس علوم تجربی ششم ، درس پنجم : زمین پویا (قسمت دوم)-اسدی-اپلیکیشن آموز

20:15 1398/2/22 104
video thumbnail
فیلم آموزش علوم تجربی پایه ششم ، درس پنجم : زمین پویا (قسمت سوم)

فیلم تدریس علوم تجربی پایه ششم ، درس پنجم : زمین پویا (قسمت سوم)-اسدی-اپلیکیشن آموز

12:4 1398/2/22 112
video thumbnail
فیلم آموزش علوم تجربی ششم ، درس ششم : ورزش و نیرو ( 1 ) (قسمت اول)

فیلم تدریس علوم تجربی ششم ، درس ششم : ورزش و نیرو ( 1 ) (قسمت اول)-اسدی-اپلیکیشن آموز

23:30 1398/2/22 177
video thumbnail
فیلم آموزش علوم تجربی ششم ، درس ششم : ورزش و نیرو ( 1 ) (قسمت دوم)

فیلم تدریس علوم تجربی ششم ، درس ششم : ورزش و نیرو ( 1 ) (قسمت دوم)-اسدی-اپلیکیشن آموز

18:5 1398/2/22 105
video thumbnail
فیلم آموزش علوم تجربی ششم ، درس هفتم : ورزش و نیرو ( 2 ) (قسمت اول)

فیلم تدریس علوم تجربی ششم ، درس هفتم : ورزش و نیرو ( 2 ) (قسمت اول)-اسدی-اپلیکیشن آموز

24:17 1398/2/22 280
video thumbnail
فیلم آموزش علوم تجربی ششم ، درس هفتم : ورزش و نیرو ( 2 ) (قسمت دوم)

فیلم تدریس علوم تجربی ششم ، درس هفتم : ورزش و نیرو ( 2 ) (قسمت دوم)-اسدی-اپلیکیشن آموز

24:11 1398/2/22 112
video thumbnail
فیلم آموزش علوم تجربی ششم ، درس هفتم : ورزش و نیرو ( 2 ) (قسمت سوم)

فیلم تدریس علوم تجربی ششم ، درس هفتم : ورزش و نیرو ( 2 ) (قسمت سوم)-اسدی-اپلیکیشن آموز

27:56 1398/2/22 114
video thumbnail
فیلم آموزش علوم تجربی ششم ، درس نهم : سفر انرژی (قسمت اول)

فیلم تدریس علوم تجربی ششم ، درس نهم : سفر انرژی (قسمت اول)-اسدی-اپلیکیشن آموز

19:33 1398/2/22 111
video thumbnail
فیلم آموزش علوم تجربی ششم ، درس نهم : سفر انرژی (قسمت دوم)

فیلم تدریس علوم تجربی ششم ، درس نهم : سفر انرژی (قسمت دوم)-اسدی-اپلیکیشن آموز

19:35 1398/2/22 94
video thumbnail
فیلم آموزش علوم تجربی ششم ، درس دهم : خیلی کوچک ، خیلی بزرگ (قسمت اول)

فیلم تدریس علوم تجربی ششم ، درس دهم : خیلی کوچک ، خیلی بزرگ (قسمت اول)-اسدی-اپلیکیشن آموز

15:43 1398/2/22 113
video thumbnail
فیلم آموزش علوم تجربی ششم ، درس دهم : خیلی کوچک ، خیلی بزرگ (قسمت دوم)

فیلم تدریس علوم تجربی ششم ، درس دهم : خیلی کوچک ، خیلی بزرگ (قسمت دوم)-اسدی-اپلیکیشن آموز

15:31 1398/2/22 134
video thumbnail
فیلم آموزش علوم تجربی ششم ، درس یازدهم : شگفتی های برگ

فیلم تدریس علوم تجربی ششم ، درس یازدهم : شگفتی های برگ-اسدی-اپلیکیشن آموز

19:50 1398/2/22 111
video thumbnail
فیلم آموزش علوم تجربی ششم ، درس دوازدهم : جنگل برای کیست ؟

فیلم تدریس علوم تجربی ششم ، درس دوازدهم : جنگل برای کیست ؟-اسدی-اپلیکیشن آموز

18:11 1398/2/22 131
video thumbnail
فیلم آموزش علوم تجربی ششم ، درس سیزدهم : سالم بمانیم (قسمت اول)

فیلم تدریس علوم تجربی ششم ، درس سیزدهم : سالم بمانیم (قسمت اول)-اسدی-اپلیکیشن آموز

20:36 1398/2/22 106
video thumbnail
فیلم آموزش علوم تجربی ششم ، درس سیزدهم : سالم بمانیم (قسمت دوم)

فیلم تدریس علوم تجربی ششم ، درس سیزدهم : سالم بمانیم (قسمت دوم)-اسدی-اپلیکیشن آموز

20:18 1398/2/22 114
video thumbnail
فیلم آموزش علوم تجربی ششم ، درس سیزدهم : سالم بمانیم (قسمت سوم)

فیلم تدریس علوم تجربی ششم ، درس سیزدهم : سالم بمانیم (قسمت سوم)-اسدی-اپلیکیشن آموز

10:5 1398/2/22 111
video thumbnail
فیلم آموزش علوم تجربی ششم ، درس چهاردهم : از گذشته تا آینده

فیلم آموزش علوم تجربی ششم ، درس چهاردهم : از گذشته تا آینده-اسدی-اپلیکیشن آموز

12:44 1398/2/22 114