منو

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید .
عنوان دوره :
علوم ششم
توضیحات دوره :
-

سرفصل دوره

video thumbnail
فیلم آموزش علوم تجربی ششم ، درس اول : زنگ علوم

فیلم تدریس علوم تجربی ششم ، درس اول : زنگ علوم-اسدی-اپلیکیشن آموزیتو

13:49 1398/2/22 179
video thumbnail
فیلم آموزش علوم تجربی ششم ، درس دوم : سرگذشت دفتر من (قسمت اول)

فیلم آموزش علوم تجربی ششم ، درس دوم : سرگذشت دفتر من (قسمت اول)-اسدی-اپلیکیشن آموزیتو

22:21 1398/2/22 178
video thumbnail
فیلم آموزش علوم تجربی ششم ، درس دوم : سرگذشت دفتر من (قسمت دوم)

فیلم تدریس علوم تجربی ششم ، درس دوم : سرگذشت دفتر من (قسمت دوم)-اسدی-اپلیکیشن آموزیتو

18:54 1398/2/22 172
video thumbnail
فیلم آموزش علوم تجربی ششم ، درس دوم : سرگذشت دفتر من (قسمت سوم)

فیلم تدریس علوم تجربی ششم ، درس دوم : سرگذشت دفتر من (قسمت سوم)-اسدی-اپلیکیشن آموزیتو

12:55 1398/2/22 171
video thumbnail
فیلم آموزش علوم تجربی ششم ، درس سوم : کارخانه کاغذ سازی (قسمت اول)

فیلم تدریس علوم تجربی ششم ، درس سوم : کارخانه کاغذ سازی (قسمت اول)-اسدی-اپلیکیشن آموزیتو

24:18 1398/2/22 146
video thumbnail
فیلم آموزش علوم تجربی پایه ششم ، درس سوم : کارخانه کاغذ سازی (قسمت دوم)

فیلم آموزش علوم تجربی پایه ششم ، درس سوم : کارخانه کاغذ سازی (قسمت دوم)-اسدی-اپلیکیشن آموزیتو

21:8 1398/2/22 137
video thumbnail
فیلم آموزش علوم تجربی ششم ، درس سوم : کارخانه کاغذ سازی (قسمت سوم)

فیلم تدریس علوم تجربی ششم ، درس سوم : کارخانه کاغذ سازی (قسمت سوم)-اسدی-اپلیکیشن آموزیتو

23:20 1398/2/22 193
video thumbnail
فیلم آموزش علوم تجربی پایه ششم ، درس چهارم : سفر به اعماق زمین (قسمت اول)

فیلم تدریس علوم تجربی پایه ششم ، درس چهارم : سفر به اعماق زمین (قسمت اول)-اسدی-اپلیکیشن آموزیتو

21:1 1398/2/22 142
video thumbnail
فیلم آموزش علوم تجربی ششم ، درس چهارم : سفر به اعماق زمین (قسمت دوم)

فیلم تدریس علوم تجربی ششم ، درس چهارم : سفر به اعماق زمین (قسمت دوم)-اسدی-اپلیکیشن آموزیتو

24:11 1398/2/22 154
video thumbnail
فیلم آموزش علوم تجربی ششم ، درس پنجم : زمین پویا (قسمت اول)

فیلم تدریس علوم تجربی ششم ، درس پنجم : زمین پویا (قسمت اول)-اسدی-اپلیکیشن آموزیتو

22:4 1398/2/22 140
video thumbnail
فیلم آموزش علوم تجربی ششم ، درس پنجم : زمین پویا (قسمت دوم)

فیلم تدریس علوم تجربی ششم ، درس پنجم : زمین پویا (قسمت دوم)-اسدی-اپلیکیشن آموزیتو

20:15 1398/2/22 142
video thumbnail
فیلم آموزش علوم تجربی پایه ششم ، درس پنجم : زمین پویا (قسمت سوم)

فیلم تدریس علوم تجربی پایه ششم ، درس پنجم : زمین پویا (قسمت سوم)-اسدی-اپلیکیشن آموزیتو

12:4 1398/2/22 151
video thumbnail
فیلم آموزش علوم تجربی ششم ، درس ششم : ورزش و نیرو ( 1 ) (قسمت اول)

فیلم تدریس علوم تجربی ششم ، درس ششم : ورزش و نیرو ( 1 ) (قسمت اول)-اسدی-اپلیکیشن آموزیتو

23:30 1398/2/22 215
video thumbnail
فیلم آموزش علوم تجربی ششم ، درس ششم : ورزش و نیرو ( 1 ) (قسمت دوم)

فیلم تدریس علوم تجربی ششم ، درس ششم : ورزش و نیرو ( 1 ) (قسمت دوم)-اسدی-اپلیکیشن آموزیتو

18:5 1398/2/22 143
video thumbnail
فیلم آموزش علوم تجربی ششم ، درس هفتم : ورزش و نیرو ( 2 ) (قسمت اول)

فیلم تدریس علوم تجربی ششم ، درس هفتم : ورزش و نیرو ( 2 ) (قسمت اول)-اسدی-اپلیکیشن آموزیتو

24:17 1398/2/22 380
video thumbnail
فیلم آموزش علوم تجربی ششم ، درس هفتم : ورزش و نیرو ( 2 ) (قسمت دوم)

فیلم تدریس علوم تجربی ششم ، درس هفتم : ورزش و نیرو ( 2 ) (قسمت دوم)-اسدی-اپلیکیشن آموزیتو

24:11 1398/2/22 150
video thumbnail
فیلم آموزش علوم تجربی ششم ، درس هفتم : ورزش و نیرو ( 2 ) (قسمت سوم)

فیلم تدریس علوم تجربی ششم ، درس هفتم : ورزش و نیرو ( 2 ) (قسمت سوم)-اسدی-اپلیکیشن آموزیتو

27:56 1398/2/22 152
video thumbnail
فیلم آموزش علوم تجربی ششم ، درس نهم : سفر انرژی (قسمت اول)

فیلم تدریس علوم تجربی ششم ، درس نهم : سفر انرژی (قسمت اول)-اسدی-اپلیکیشن آموزیتو

19:33 1398/2/22 171
video thumbnail
فیلم آموزش علوم تجربی ششم ، درس نهم : سفر انرژی (قسمت دوم)

فیلم تدریس علوم تجربی ششم ، درس نهم : سفر انرژی (قسمت دوم)-اسدی-اپلیکیشن آموزیتو

19:35 1398/2/22 180
video thumbnail
فیلم آموزش علوم تجربی ششم ، درس دهم : خیلی کوچک ، خیلی بزرگ (قسمت اول)

فیلم تدریس علوم تجربی ششم ، درس دهم : خیلی کوچک ، خیلی بزرگ (قسمت اول)-اسدی-اپلیکیشن آموزیتو

15:43 1398/2/22 281
video thumbnail
فیلم آموزش علوم تجربی ششم ، درس دهم : خیلی کوچک ، خیلی بزرگ (قسمت دوم)

فیلم تدریس علوم تجربی ششم ، درس دهم : خیلی کوچک ، خیلی بزرگ (قسمت دوم)-اسدی-اپلیکیشن آموزیتو

15:31 1398/2/22 195
video thumbnail
فیلم آموزش علوم تجربی ششم ، درس یازدهم : شگفتی های برگ

فیلم تدریس علوم تجربی ششم ، درس یازدهم : شگفتی های برگ-اسدی-اپلیکیشن آموزیتو

19:50 1398/2/22 282
video thumbnail
فیلم آموزش علوم تجربی ششم ، درس دوازدهم : جنگل برای کیست ؟

فیلم تدریس علوم تجربی ششم ، درس دوازدهم : جنگل برای کیست ؟-اسدی-اپلیکیشن آموزیتو

18:11 1398/2/22 310
video thumbnail
فیلم آموزش علوم تجربی ششم ، درس سیزدهم : سالم بمانیم (قسمت اول)

فیلم تدریس علوم تجربی ششم ، درس سیزدهم : سالم بمانیم (قسمت اول)-اسدی-اپلیکیشن آموزیتو

20:36 1398/2/22 141
video thumbnail
فیلم آموزش علوم تجربی ششم ، درس سیزدهم : سالم بمانیم (قسمت دوم)

فیلم تدریس علوم تجربی ششم ، درس سیزدهم : سالم بمانیم (قسمت دوم)-اسدی-اپلیکیشن آموزیتو

20:18 1398/2/22 149
video thumbnail
فیلم آموزش علوم تجربی ششم ، درس سیزدهم : سالم بمانیم (قسمت سوم)

فیلم تدریس علوم تجربی ششم ، درس سیزدهم : سالم بمانیم (قسمت سوم)-اسدی-اپلیکیشن آموزیتو

10:5 1398/2/22 150
video thumbnail
فیلم آموزش علوم تجربی ششم ، درس چهاردهم : از گذشته تا آینده

فیلم آموزش علوم تجربی ششم ، درس چهاردهم : از گذشته تا آینده-اسدی-اپلیکیشن آموزیتو

12:44 1398/2/22 153