فیلم آموزش علوم تجربی ششم ، درس هفتم : ورزش و نیرو ( 2 ) (قسمت اول)

فیلم تدریس علوم تجربی ششم ، درس هفتم : ورزش و نیرو ( 2 ) (قسمت اول)-اسدی-اپلیکیشن آموزیتو

نام استاد : اسدی
تعداد بازدید : 614
قیمت ویدئو : 5,000 تومان
کد درس : 602
کد دبیر : 4202
کد مدرسه : 0