فیلم آموزش شیمی دهم ، فصل اول : کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت اول)

فیلم تدریس شیمی دهم ، فصل اول : کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت اول)-کوهی-اپلیکیشن آموزیتو

نام استاد : کوهی
تعداد بازدید : 202
قیمت ویدئو : رایگان
کد درس : 1007
کد دبیر : 4219
کد مدرسه : 0