فیلم آموزش زبان هشتم ، درس اول (قسمت سوم)

فیلم تدریس زبان هشتم ، درس اول (قسمت سوم)- خانم غفاری- اپلیکیشن آموزیتو

نام استاد : غفاری
تعداد بازدید : 229
قیمت ویدئو : 5,000 تومان
کد درس : 804
کد دبیر : 4209
کد مدرسه : 0