خاصیت مویینگی و چسبندگی

در این کارگاه در کنار استاد رفیع رفیعی خاصیت مویینگی و چسبندگی و کشش سطحی را می آموزیم.

نام استاد : رفیع رفیعی
تعداد بازدید : 125
قیمت ویدئو : رایگان
کد درس : 2020
کد دبیر : 2020
کد مدرسه : 0