ترانسفورماتور و مبدل های الکتریکی

در این کارگاه در کنار استاد رفیع رفیعی ساختمان مبدل های افزاینده و کاهنده و نحوه عملکرد آن را می آموزیم.

نام استاد : رفیع رفیعی
تعداد بازدید : 89
قیمت ویدئو : رایگان
کد درس : 2020
کد دبیر : 2020
کد مدرسه : 0