زنگ مدرسه

در این کارگاه در کنار رفیع رفیعی عملکرد زیبای زنگ مدرسه را با هم می آموزیم.