کاربردهای موتورهای الکتریکی

در کنار استاد رفیع رفیعی و در این کارگاه کاربرد های موتورهای الکتریکی و فناوری الکتریکی و مغناطیسی را می آموزیم.

نام استاد : رفیع رفیعی
تعداد بازدید : 101
قیمت ویدئو : رایگان
کد درس : 2020
کد دبیر : 2020
کد مدرسه : 0