موتورهای DC , inverter

در این کارگاه به همراه استاد رفیع رفیعی عملکرد موتورهای جریان مستقیم را می آموزیم.