منو

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید .
عنوان دوره :
ریاضی هشتم
توضیحات دوره :
-

سرفصل دوره

video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هشتم ، فصل اول : عددهای صحیح و گویا (قسمت اول)

فیلم تدریس ریاضی هشتم ، فصل اول : عددهای صحیح و گویا (قسمت اول)-خانم اکبری- اپلیکیشن آموز

24:10 1398/2/11 154
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هشتم ، فصل اول : عددهای صحیح و گویا (قسمت دوم)

فیلم تدریس ریاضی هشتم ، فصل اول : عددهای صحیح و گویا (قسمت دوم)-خانم اکبری- اپلیکیشن آموز

25:49 1398/2/11 125
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هشتم ، فصل اول : عددهای صحیح و گویا (قسمت سوم)

فیلم تدریس ریاضی هشتم ، فصل اول : عددهای صحیح و گویا (قسمت سوم)-خانم اکبری- اپلیکیشن آموز

24:49 1398/2/11 97
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هشتم ، فصل اول : عددهای صحیح و گویا (قسمت چهارم)

فیلم تدریس ریاضی هشتم ، فصل اول : عددهای صحیح و گویا (قسمت چهارم)-خانم اکبری- اپلیکیشن آموز

23:56 1398/2/11 99
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هشتم ، فصل اول : عددهای صحیح و گویا (قسمت پنجم)

فیلم تدریس ریاضی هشتم ، فصل اول : عددهای صحیح و گویا (قسمت پنجم)-خانم اکبری-اپلیکیشن آموز

25:13 1398/2/11 94
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هشتم ، فصل اول : عددهای صحیح و گویا (قسمت ششم)

فیلم تدریس ریاضی هشتم ، فصل اول : عددهای صحیح و گویا (قسمت ششم)-خانم اکبری- اپلیکیشن آموز

25:7 1398/2/11 82
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هشتم ، فصل اول : عددهای صحیح و گویا (قسمت هفتم)

فیلم تدریس ریاضی هشتم ، فصل اول : عددهای صحیح و گویا (قسمت هفتم)-خانم اکبری- اپلیکیشن آموز

25:2 1398/2/11 87
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هشتم ، فصل اول : عددهای صحیح و گویا (قسمت هشتم)

فیلم تدریس ریاضی هشتم ، فصل اول : عددهای صحیح و گویا (قسمت هشتم)-خانم اکبری- اپلیکیشن آموز

27:14 1398/2/11 92
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هشتم ، فصل اول : عددهای صحیح و گویا (قسمت نهم)

فیلم تدریس ریاضی هشتم ، فصل اول : عددهای صحیح و گویا (قسمت ششم)-خانم اکبری- اپلیکیشن آموز

17:24 1398/2/11 90
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هشتم ، فصل دوم: عددهای اول (قسمت اول)

فیلم تدریس ریاضی هشتم ، فصل دوم: عددهای اول (قسمت اول)-خانم اکبری- اپلیکیشن آموز

22:45 1398/2/11 97
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هشتم ، فصل دوم: عددهای اول (قسمت دوم)

فیلم تدریس ریاضی هشتم ، فصل دوم: عددهای اول (قسمت دوم)- خانم اکبری- اپلیکیشن آموز

20:58 1398/2/11 89
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هشتم ، فصل دوم: عددهای اول (قسمت سوم)

فیلم تدریس ریاضی هشتم ، فصل دوم: عددهای اول (قسمت سوم)-خانم اکبری- اپلیکیشن آموز

23:20 1398/2/11 93
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هشتم ، فصل دوم: عددهای اول (قسمت چهارم)

فیلم تدریس ریاضی هشتم ، فصل دوم: عددهای اول (قسمت چهارم)- خانم اکبری- اپلیکیشن آموز

20:17 1398/2/11 89
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هشتم ، فصل دوم: عددهای اول (قسمت پنجم)

فیلم تدریس ریاضی هشتم ، فصل دوم: عددهای اول (قسمت پنجم)-خانم اکبری- اپلیکیشن آموز

28:54 1398/2/11 88
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هشتم ، فصل سوم: چند ضلعی ها (قسمت اول)

فیلم تدریس ریاضی هشتم ، فصل سوم: چند ضلعی ها (قسمت اول)-خانم اکبری-اپلیکیشن آموز

24:36 1398/2/11 99
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هشتم ، فصل سوم: چند ضلعی ها (قسمت دوم)

فیلم تدریس ریاضی هشتم ، فصل سوم: چند ضلعی ها (قسمت دوم)-خانم اکبری- اپلیکیشن آموز

23:27 1398/2/11 119
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هشتم ، فصل سوم: چند ضلعی ها (قسمت سوم)

فیلم تدریس ریاضی هشتم ، فصل سوم: چند ضلعی ها (قسمت سوم)-خانم اکبری- اپلیکیشن آموز

24:17 1398/2/11 89
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هشتم ، فصل سوم: چند ضلعی ها (قسمت چهارم)

فیلم تدریس ریاضی هشتم ، فصل سوم: چند ضلعی ها (قسمت چهارم)-خانم اکبری- اپلیکیشن آموز

26:0 1398/2/11 100
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هشتم ، فصل سوم: چند ضلعی ها (قسمت پنجم)

فیلم تدریس ریاضی هشتم ، فصل سوم: چند ضلعی ها (قسمت پنجم)-خانم اکبری-اپلیکیشن آموز

25:24 1398/2/11 93
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هشتم ، فصل سوم: چند ضلعی ها (قسمت ششم)

فیلم تدریس ریاضی هشتم ، فصل سوم: چند ضلعی ها (قسمت ششم)-خانم اکبری- اپلیکیشن آموز

22:2 1398/2/11 85
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هشتم ، فصل سوم: چند ضلعی ها (قسمت هفتم)

فیلم تدریس ریاضی هشتم ، فصل سوم: چند ضلعی ها (قسمت هفتم)-خانم اکبری- اپلیکیشن آموز

24:59 1398/2/11 89
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هشتم ، فصل سوم: چند ضلعی ها (قسمت هشتم)

فیلم تدریس ریاضی هشتم ، فصل سوم: چند ضلعی ها (قسمت هشتم)-خانم اکبری- اپلیکیشن آموز

24:15 1398/2/11 86
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هشتم ، فصل سوم: چند ضلعی ها (قسمت نهم)

فیلم تدریس ریاضی هشتم ، فصل سوم: چند ضلعی ها (قسمت نهم)-خانم اکبری- اپلیکیشن آموز

22:8 1398/2/11 80
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هشتم ، فصل سوم: چند ضلعی ها (قسمت دهم)

فیلم تدریس ریاضی هشتم ، فصل سوم: چند ضلعی ها (قسمت دهم)-خانم اکبری- اپلیکیشن آموز

24:38 1398/2/11 93
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هشتم ، فصل سوم: چند ضلعی ها (قسمت یازدهم)

فیلم تدریس ریاضی هشتم ، فصل سوم: چند ضلعی ها (قسمت یازدهم)-خانم اکبری- اپلیکیشن آموز

20:10 1398/2/11 85
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هشتم ، فصل چهارم : جبر و معادله (قسمت اول)

فیلم تدریس ریاضی هشتم ، فصل چهارم : جبر و معادله (قسمت اول)- خانم اکبری- اپلیکیشن آموز

22:23 1398/2/11 89
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هشتم ، فصل چهارم : جبر و معادله (قسمت دوم)

فیلم تدریس ریاضی هشتم ، فصل چهارم : جبر و معادله (قسمت دوم)-خانم اکبری- اپلیکیشن آموز

30:34 1398/2/11 99
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هشتم ، فصل چهارم : جبر و معادله (قسمت سوم)

فیلم تدریس ریاضی هشتم ، فصل چهارم : جبر و معادله (قسمت سوم)-خانم اکبری- اپلیکیشن آموز

26:13 1398/2/11 90
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هشتم ، فصل چهارم : جبر و معادله (قسمت چهارم)

فیلم تدریس ریاضی هشتم ، فصل چهارم : جبر و معادله (قسمت چهارم)-خانم اکبری- اپلیکیشن آموز

30:31 1398/2/11 83
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هشتم ، فصل چهارم : جبر و معادله (قسمت پنجم)

فیلم تدریس ریاضی هشتم ، فصل چهارم : جبر و معادله (قسمت پنجم)-خانم اکبری- اپلیکیشن آموز

27:50 1398/2/11 88
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هشتم ، فصل چهارم : جبر و معادله (قسمت ششم)

فیلم تدرس ریاضی هشتم ، فصل چهارم : جبر و معادله (قسمت ششم)-خانم اکبری- اپلیکیشن آموز

31:6 1398/2/11 97
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هشتم ، فصل چهارم : جبر و معادله (قسمت هفتم)

فیلم تدریس ریاضی هشتم ، فصل چهارم : جبر و معادله (قسمت هفتم)- خانم اکبری- اپلیکیشن آموز

28:28 1398/2/11 80
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هشتم ، فصل چهارم : جبر و معادله (قسمت هشتم)

فیلم تدریس ریاضی هشتم ، فصل چهارم : جبر و معادله (قسمت هشتم)-خانم اکبری- اپلیکیشن آموز

21:47 1398/2/11 87
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هشتم ، فصل چهارم : جبر و معادله (قسمت نهم)

فیلم تدریس ریاضی هشتم ، فصل چهارم : جبر و معادله (قسمت نهم)-خانم اکبری- اپلیکیشن آموز

22:20 1398/2/11 81
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هشتم ، فصل چهارم : جبر و معادله (قسمت دهم)

فیلم تدریس ریاضی هشتم ، فصل چهارم : جبر و معادله (قسمت دهم)-خانم اکبری- اپلیکیشن آموز

23:55 1398/2/11 108
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هشتم ، فصل چهارم : جبر و معادله (قسمت یازدهم)

فیلم تدریس ریاضی هشتم ، فصل چهارم : جبر و معادله (قسمت یازدهم)-خانم اکبری- اپلیکیشن آموز

26:23 1398/2/11 104
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هشتم ، فصل چهارم : جبر و معادله (قسمت دوازدهم)

فیلم تدریس ریاضی هشتم ، فصل چهارم : جبر و معادله (قسمت دوازدهم)-خانم اکبری- اپلیکیشن آموز

24:59 1398/2/11 101
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هشتم ، فصل چهارم : جبر و معادله (قسمت سیزدهم)

فیلم تدریس ریاضی هشتم ، فصل چهارم : جبر و معادله (قسمت سیزدهم)-خانم اکبری- اپلیکیشن آموز

28:48 1398/2/11 109
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هشتم ، فصل چهارم : جبر و معادله (قسمت چهاردهم)

فیلم تدریس ریاضی هشتم ، فصل چهارم : جبر و معادله (قسمت چهاردهم)-خانم اکبری- اپلیکیشن آموز

36:4 1398/2/11 96
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هشتم ، فصل پنجم : بردار و مختصات (قسمت اول)

فیلم تدریس ریاضی هشتم ، فصل پنجم : بردار و مختصات (قسمت اول)-خانم اکبری- اپلیکیشن آموز

23:4 1398/2/12 100
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هشتم ، فصل پنجم : بردار و مختصات (قسمت دوم)

فیلم تدریس ریاضی هشتم ، فصل پنجم : بردار و مختصات (قسمت دوم)- خانم اکبری- اپلیکیشن آموز

22:22 1398/2/12 88
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هشتم ، فصل پنجم : بردار و مختصات (قسمت سوم)

فیلم تدریس ریاضی هشتم ، فصل پنجم : بردار و مختصات (قسمت سوم)-خانم اکبری- اپلیکیشن آموز

26:13 1398/2/12 86
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هشتم ، فصل پنجم : بردار و مختصات (قسمت چهارم)

فیلم تدریس ریاضی هشتم ، فصل پنجم : بردار و مختصات (قسمت چهارم)- خانم اکبری- اپلیکیشن آموز

28:14 1398/2/12 95
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هشتم ، فصل پنجم : بردار و مختصات (قسمت پنجم)

فیلم تدریس ریاضی هشتم ، فصل پنجم : بردار و مختصات (قسمت پنجم)-خانم اکبری- اپلیکیشن آموز

22:31 1398/2/12 91
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هشتم ، فصل پنجم : بردار و مختصات (قسمت ششم)

فیلم تدریس ریاضی هشتم ، فصل پنجم : بردار و مختصات (قسمت ششم)-خانم اکبری- اپلیکیشن آموز

30:0 1398/2/12 102
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هشتم ، فصل ششم : مثلث (قسمت اول)

فیلم تدریس ریاضی هشتم ، فصل ششم : مثلث (قسمت اول)-خانم اکبری- اپلیکیشن آموز

25:53 1398/2/12 100
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هشتم ، فصل ششم : مثلث (قسمت دوم)

فیلم تدریس ریاضی هشتم ، فصل ششم : مثلث (قسمت دوم)-خانم اکبری - اپلیکیشن آموز

28:21 1398/2/12 88
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هشتم ، فصل ششم : مثلث (قسمت سوم)

فیلم تدریس ریاضی هشتم ، فصل ششم : مثلث (قسمت سوم)-خانم اکبری- اپلیکیشن آموز

23:16 1398/2/12 92
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هشتم ، فصل ششم : مثلث (قسمت چهارم)

فیلم تدریس ریاضی هشتم ، فصل ششم : مثلث (قسمت چهارم)-خانم اکبری- اپلیکیشن آموز

21:26 1398/2/12 89
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هشتم ، فصل ششم : مثلث (قسمت پنجم)

فیلم تدریس ریاضی هشتم ، فصل ششم : مثلث (قسمت پنجم)- خانم اکبری-اپلیکیشن آموز

23:48 1398/2/12 100
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هشتم ، فصل ششم : مثلث (قسمت ششم)

فیلم تدریس ریاضی هشتم ، فصل ششم : مثلث (قسمت ششم)- خانم اکبری- اپلیکیشن آموز

26:58 1398/2/12 94
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هشتم ، فصل هفتم : توان و جذر (قسمت اول)

فیلم تدریس ریاضی هشتم ، فصل هفتم : توان و جذر (قسمت اول)-خانم اکبری-اپلیکیشن آموز

22:4 1398/2/12 95
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هشتم ، فصل هفتم : توان و جذر (قسمت دوم)

فیلم تدریس ریاضی هشتم ، فصل هفتم : توان و جذر (قسمت دوم)-خانم اکبری- اپلیکیشن آموز

30:31 1398/2/12 95
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هشتم ، فصل هفتم : توان و جذر (قسمت سوم)

فیلم تدریس ریاضی هشتم ، فصل هفتم : توان و جذر (قسمت سوم)-اکبری-اپلیکیشن آموز

26:29 1398/2/12 96
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هشتم ، فصل هفتم : توان و جذر (قسمت چهارم)

فیلم تدریس ریاضی هشتم ، فصل هفتم : توان و جذر (قسمت چهارم)-اپلیکیشن آموز

27:19 1398/2/12 92
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هشتم ، فصل هفتم : توان و جذر (قسمت پنجم)

فیلم تدریس ریاضی هشتم ، فصل هفتم : توان و جذر (قسمت پنجم)-اکبری-اپلیکیشن آموز

27:48 1398/2/12 91
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هشتم ، فصل هفتم : توان و جذر (قسمت ششم)

فیلم تدریس ریاضی هشتم ، فصل هفتم : توان و جذر (قسمت ششم)-اکبری-اپکلیکیشن آموز

25:14 1398/2/12 82
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هشتم ، فصل هفتم : توان و جذر (قسمت هفتم)

فیلم تدریس ریاضی هشتم ، فصل هفتم : توان و جذر (قسمت هفتم)-اکبری-اپلیکیشن آموز

30:33 1398/2/12 89
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هشتم ، فصل هفتم : توان و جذر (قسمت هشتم)

فیلم تدریس ریاضی هشتم ، فصل هفتم : توان و جذر (قسمت هشتم)-اکبری-اپلیکیشن آموز

27:2 1398/2/12 96
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هشتم ، فصل هفتم : توان و جذر (قسمت نهم)

فیلم تدریس ریاضی هشتم ، فصل هفتم : توان و جذر (قسمت نهم)-اکبری-اپلیکیشن آموز

29:6 1398/2/12 97
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هشتم ، فصل هفتم : توان و جذر (قسمت دهم)

فیلم تدریس ریاضی هشتم ، فصل هفتم : توان و جذر (قسمت دهم)-اکبری-اپلیکیشن آموز

24:3 1398/2/12 88
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هشتم ، فصل هفتم : توان و جذر (قسمت یازدهم)

فیلم تدریس ریاضی هشتم ، فصل هفتم : توان و جذر (قسمت یازدهم)-اکبری-اپلیکیشن آموز

18:20 1398/2/12 86
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هشتم ، فصل هشتم : آمار و احتمال (قسمت اول)

فیلم تدریس ریاضی هشتم ، فصل هشتم : آمار و احتمال (قسمت اول)-اکبری-اپلیکیشن آموز

25:22 1398/2/12 90
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هشتم ، فصل هشتم : آمار و احتمال (قسمت دوم)

فیلم تدریس ریاضی هشتم ، فصل هشتم : آمار و احتمال (قسمت دوم)-اکبری-اپلیکیشن آموز

26:52 1398/2/12 88
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هشتم ، فصل هشتم : آمار و احتمال (قسمت سوم)

فیلم تدریس ریاضی هشتم ، فصل هشتم : آمار و احتمال (قسمت سوم)-اکبری-اپلیکیشن آموز

23:24 1398/2/12 86
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هشتم ، فصل هشتم : آمار و احتمال (قسمت چهارم)

فیلم تدریس ریاضی هشتم ، فصل هشتم : آمار و احتمال (قسمت چهارم)-اکبری-اپلیکیشن آموز

29:7 1398/2/12 94
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هشتم ، فصل هشتم : آمار و احتمال (قسمت پنجم)

فیلم تدریس ریاضی هشتم ، فصل هشتم : آمار و احتمال (قسمت پنجم)-اکبری-اپلیکیشن آموز

33:27 1398/2/12 99
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هشتم ، فصل هشتم : آمار و احتمال (قسمت ششم)

فیلم تدریس ریاضی هشتم ، فصل هشتم : آمار و احتمال (قسمت ششم)-اکبری-اپلیکیشن آموز

39:7 1398/2/12 91
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هشتم ، فصل هشتم : آمار و احتمال (قسمت هفتم)

فیلم تدریس ریاضی هشتم ، فصل هشتم : آمار و احتمال (قسمت هفتم)-اکبری-اپلیکیشن آموز

31:19 1398/2/12 88
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هشتم ، فصل هشتم : آمار و احتمال (قسمت هشتم)

فیلم تدریس ریاضی هشتم ، فصل هشتم : آمار و احتمال (قسمت هشتم)-اکبری-اپلیکیشن آموز

20:48 1398/2/12 80
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هشتم ، فصل نهم : دایره (قسمت اول)

فیلم تدریس ریاضی هشتم ، فصل نهم : دایره (قسمت اول)-اکبری-اپلیکیشن آموز

31:29 1398/2/12 82
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هشتم ، فصل نهم : دایره (قسمت دوم)

فیلم تدریس ریاضی هشتم ، فصل نهم : دایره (قسمت دوم)-اکبری-اپلیکیشن آموز

31:34 1398/2/12 88
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هشتم ، فصل نهم : دایره (قسمت سوم)

فیلم تدریس ریاضی هشتم ، فصل نهم : دایره (قسمت سوم)-اکبری-اپلیکیشن آموز

36:27 1398/2/12 95
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هشتم ، فصل نهم : دایره (قسمت چهارم)

فیلم تدریس ریاضی هشتم ، فصل نهم : دایره (قسمت چهارم)-اکبری-اپلیکیشن آموز

24:31 1398/2/12 97