فیلم آموزش شیمی دهم ، فصل سوم : آب ، آهنگ زندگی (قسمت ششم)

فیلم تدریس شیمی دهم ، فصل سوم : آب ، آهنگ زندگی (قسمت ششم)-کوهی-اپلیکیشن آموزیتو

نام استاد : کوهی
تعداد بازدید : 235
قیمت ویدئو : 5,000 تومان
کد درس : 1007
کد دبیر : 4219
کد مدرسه : 0