فیلم آموزش شیمی دهم ، فصل اول : کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت چهارم)

فیلم تدریس شیمی دهم ، فصل اول : کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت چهارم)-کوهی-اپلیکیشن آموزیتو

نام استاد : کوهی
تعداد بازدید : 195
قیمت ویدئو : 5,000 تومان
کد درس : 1007
کد دبیر : 4219
کد مدرسه : 0