گداخت هسته ای

در دماهای بالا مانند سطح خورشید علاوه و شکافت هسته ای و تبدیل هسته های سنگین به سبک جوش یا گداخت هسته ای هم انجام میشود که این عمل در سطح زمین توسط دستگاه توکومک انجام میشود که در این کارگاه توسط استاد رفیع رفیعی به بررسی آن پرداخته میشود

نام استاد : رفیع رفیعی
تعداد بازدید : 112
قیمت ویدئو : رایگان
کد درس : 2020
کد دبیر : 2020
کد مدرسه : 0