منو

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید .
عنوان دوره :
تابع ، ریاضی رشته تجربی
توضیحات دوره :
-

سرفصل دوره

video thumbnail
فیلم آموزش نکات و تست های کنکور درس تابع (قسمت اول)

فیلم تدریس نکات و تست های کنکور درس تابع (قسمت اول)-صابونی-اپلیکیشن آموزیتو

33:20 1398/3/7 104
video thumbnail
فیلم آموزش نکات و تست های کنکور درس تابع (قسمت دوم)

فیلم تدریس نکات و تست های کنکور درس تابع (قسمت دوم)-صابونی-اپلیکیشن آموزیتو

31:4 1398/3/7 107
video thumbnail
فیلم آموزش نکات و تست های کنکور درس تابع (قسمت سوم)

فیلم تدریس نکات و تست های کنکور درس تابع (قسمت سوم)-صابونی-اپلیکیشن آموزیتو

29:40 1398/3/7 107
video thumbnail
فیلم آموزش نکات و تست های کنکور درس تابع (قسمت چهارم)

فیلم تدریس نکات و تست های کنکور درس تابع (قسمت چهارم)-صابونی-اپلیکیشن آموزیتو

29:57 1398/3/7 100
video thumbnail
فیلم آموزش نکات و تست های کنکور درس تابع (قسمت پنجم)

فیلم تدریس نکات و تست های کنکور درس تابع (قسمت پنجم)-صابونی-اپلیکیشن آموزیتو

34:47 1398/3/7 97
video thumbnail
فیلم آموزش نکات و تست های کنکور درس تابع (قسمت ششم)

فیلم تدریس نکات و تست های کنکور درس تابع (قسمت ششم)-صابونی-اپلیکیشن آموزیتو

31:31 1398/3/7 112
video thumbnail
فیلم آموزش نکات و تست های کنکور درس تابع (قسمت هفتم)

فیلم تدریس نکات و تست های کنکور درس تابع (قسمت هفتم)-صابونی-اپلیکیشن آموزیتو

27:44 1398/3/7 104
video thumbnail
فیلم آموزش نکات و تست های کنکور درس تابع (قسمت هشتم)

فیلم تدریس نکات و تست های کنکور درس تابع (قسمت هشتم)-صابونی-اپلیکیشن آموزیتو

33:30 1398/3/7 109
video thumbnail
فیلم آموزش نکات و تست های کنکور درس تابع (قسمت نهم)

فیلم تدریس نکات و تست های کنکور درس تابع (قسمت نهم)-صابونی-اپلیکیشن آموزیتو

31:16 1398/3/7 150
video thumbnail
فیلم آموزش نکات و تست های کنکور درس تابع (قسمت دهم)

فیلم تدریس نکات و تست های کنکور درس تابع (قسمت دهم)-صابونی-اپلیکیشن آموزیتو

30:40 1398/3/7 121
video thumbnail
فیلم آموزش نکات و تست های کنکور درس تابع (قسمت یازدهم)

فیلم تدریس نکات و تست های کنکور درس تابع (قسمت یازدهم)-صابونی-اپلیکیشن آموزیتو

30:32 1398/3/7 123
video thumbnail
فیلم آموزش نکات و تست های کنکور درس تابع (قسمت دوازدهم)

فیلم تدریس نکات و تست های کنکور درس تابع (قسمت دوازدهم)-صابونی-اپلیکیشن آموزیتو

30:19 1398/3/7 761
video thumbnail
فیلم آموزش نکات و تست های کنکور درس تابع (قسمت سیزدهم)

فیلم تدریس نکات و تست های کنکور درس تابع (قسمت سیزدهم)-صابونی-اپلیکیشن آموزیتو

38:40 1398/3/7 110