منو

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید .
عنوان دوره :
مشتق و کاربردها ، ریاضی رشته تجربی
توضیحات دوره :
-

سرفصل دوره

video thumbnail
فیلم آموزش نکات و تست های کنکور درس مشتق و کاربرد (قسمت اول)

فیلم تدریس نکات و تست های کنکور درس مشتق و کاربرد (قسمت اول)-صابونی - اپلیکیشن آموزیتو

37:32 1398/3/7 116
video thumbnail
فیلم آموزش نکات و تست های کنکور درس مشتق و کاربرد (قسمت دوم)

فیلم تدریس نکات و تست های کنکور درس مشتق و کاربرد (قسمت دوم)-صابونی-اپلیکیشن آموزیتو

32:17 1398/3/7 108
video thumbnail
فیلم آموزش نکات و تست های کنکور درس مشتق و کاربرد(قسمت سوم)

فیلم تدریس نکات و تست های کنکور درس مشتق و کاربرد(قسمت سوم)-صابونی-اپلیکیشن آموزیتو

35:35 1398/3/7 100
video thumbnail
فیلم آموزش نکات و تست های کنکور درس مشتق و کاربرد (قسمت چهارم)

فیلم تدریس نکات و تست های کنکور درس مشتق و کاربرد (قسمت چهارم)-صابونی-اپلیکیشن آموزیتو

37:18 1398/3/7 109
video thumbnail
فیلم آموزش نکات و تست های کنکور درس مشتق و کاربرد (قسمت پنجم)

فیلم تدریس نکات و تست های کنکور درس مشتق و کاربرد (قسمت پنجم)-صابونی-اپلیکیشن آموزیتو

38:44 1398/3/7 106
video thumbnail
فیلم آموزش نکات و تست های کنکور درس مشتق و کاربرد(قسمت ششم)

فیلم تدریس نکات و تست های کنکور درس مشتق و کاربرد(قسمت ششم)-صابونی-اپلیکیشن آموزیتو

38:31 1398/3/7 111
video thumbnail
فیلم آموزش نکات و تست های کنکور درس مشتق و کاربرد (قسمت هفتم)

فیلم تدریس نکات و تست های کنکور درس مشتق و کاربرد (قسمت هفتم)-صابونی-اپلیکیشن آموزیتو

31:3 1398/3/7 98
video thumbnail
فیلم آموزش نکات و تست های کنکور درس مشتق و کاربرد(قسمت هشتم)

فیلم تدریس نکات و تست های کنکور درس مشتق و کاربرد(قسمت هشتم)-صابونی-اپلیکیشن آموزیتو

31:28 1398/3/7 93
video thumbnail
فیلم آموزش نکات و تست های کنکور درس مشتق و کاربرد(قسمت نهم)

فیلم تدریس نکات و تست های کنکور درس مشتق و کاربرد(قسمت نهم)-صابونی-اپلیکیشن آموزیتو

35:51 1398/3/7 95
video thumbnail
فیلم آموزش نکات و تست های کنکور درس مشتق و کاربرد (قسمت دهم)

فیلم تدریس نکات و تست های کنکور درس مشتق و کاربرد (قسمت دهم)-صابونی -اپلیکیشن آموزیتو

36:19 1398/3/7 100
video thumbnail
فیلم آموزش نکات و تست های کنکور درس مشتق و کاربرد (قسمت یازدهم)

فیلم تدریس نکات و تست های کنکور درس مشتق و کاربرد (قسمت یازدهم)-صابونی-اپلیکیشن آموزیتو

30:4 1398/3/7 109
video thumbnail
فیلم آموزش نکات و تست های کنکور درس مشتق و کاربرد (قسمت دوازدهم)

فیلم تدریس نکات و تست های کنکور درس مشتق و کاربرد (قسمت دوازدهم)-صابونی-اپلیکیشن آموزیتو

22:25 1398/3/7 103