منو

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید .
عنوان دوره :
هندسه دهم
توضیحات دوره :
-

سرفصل دوره

video thumbnail
فیلم آموزش هندسه دهم ، فصل اول، درس اول : ترسیم های هندسی (قسمت اول)

فیلم تدریس هندسه دهم ، فصل اول : ترسیم های هندسی (قسمت اول)-اصلانی-اپلیکیشن آموزیتو

36:56 1398/2/21 164
video thumbnail
فیلم آموزش هندسه دهم ، فصل اول ، درس اول : ترسیم های هندسی (قسمت دوم)

فیلم تدریس هندسه دهم ، فصل اول : ترسیم های هندسی (قسمت دوم)-اصلانی-اپلیکیشن آموزیتو

36:42 1398/2/21 151
video thumbnail
فیلم آموزش هندسه دهم ، فصل اول : درس دوم ، استدلال (قسمت اول)

فیلم تدریس هندسه دهم ، فصل اول : درس دوم ، استدلال (قسمت اول)-اصلانی-اپلیکیشن آموزیتو

31:18 1398/2/21 137
video thumbnail
فیلم آموزش هندسه دهم ، فصل اول : درس دوم ، استدلال (قسمت دوم)

فیلم تدریس هندسه دهم ، فصل اول : درس دوم ، استدلال (قسمت دوم)-اصلانی-اپلیکیشن آموزیتو

32:24 1398/2/21 134
video thumbnail
فیلم آموزش هندسه دهم ، فصل دوم : درس اول ، نسبت وتناسب

فیلم تدریس هندسه دهم ، فصل دوم : درس اول ، نسبت وتناسب-اصلانی-اپلیکیشن آموزیتو

28:39 1398/2/22 137
video thumbnail
فیلم آموزش هندسه دهم ، فصل دوم : درس دوم (قضیه تالس)

فیلم تدریس هندسه دهم ، فصل دوم : درس دوم (قضیه تالس)-اصلانی-اپلیکیشن آموزیتو

39:53 1398/2/22 138
video thumbnail
فیلم آموزش هندسه دهم ، فصل دوم : درس سوم (تشابه مثلث ها) (قسمت اول)

فیلم تدریس هندسه دهم ، فصل دوم : درس سوم (تشابه مثلث ها) (قسمت اول)-اصلانی-اپلیکیشن آموزیتو

26:41 1398/2/22 145
video thumbnail
فیلم آموزش هندسه دهم ، فصل دوم : درس سوم (تشابه مثلث ها)(قسمت دوم)

فیلم تدریس هندسه دهم ، فصل دوم : درس سوم (تشابه مثلث ها)(قسمت دوم)-اصلانی-اپلیکیشن آموزیتو

31:43 1398/2/22 130
video thumbnail
فیلم آموزش هندسه دهم ، فصل دوم : درس چهارم (کاربرد قضیه تالس)

فیلم تدریس هندسه دهم ، فصل دوم : درس چهارم (کاربرد قضیه تالس)-اصلانی-اپلیکیشن آموزیتو

33:4 1398/2/22 121
video thumbnail
فیلم آموزش هندسه دهم ، فصل سوم : درس اول (چندضلعی ها و ویژگی هایی از آنها) (قسمت اول)

فیلم تدریس هندسه دهم ، فصل سوم : درس اول (چندضلعی ها و ویژگی هایی از آنها) (قسمت اول)-اصلانی-اپلیکیشن آموزیتو

27:50 1398/2/22 132
video thumbnail
فیلم آموزش هندسه دهم ، فصل سوم : درس اول (چندضلعی ها و ویژگی هایی از آنها)( قسمت دوم)

فیلم تدریس هندسه دهم ، فصل سوم : درس اول (چندضلعی ها و ویژگی هایی از آنها)( قسمت دوم)-اصلانی-اپلیکیشن آموزیتو

26:37 1398/2/22 132
video thumbnail
فیلم آموزش هندسه دهم ، فصل سوم : درس دوم (مساحت و کاربردهای آن)(قسمت اول)

فیلم تدریس هندسه دهم ، فصل سوم : درس دوم (مساحت و کاربردهای آن)(قسمت اول)-اصلانی-اپلیکیشن آموزیتو

33:0 1398/2/22 159
video thumbnail
فیلم آموزش هندسه دهم ، فصل سوم : درس دوم (مساحت و کاربردهای آن)(قسمت دوم)

فیلم تدریس هندسه دهم ، فصل سوم : درس دوم (مساحت و کاربردهای آن)(قسمت دوم)-اصلانی-اپلیکیشن آموزیتو

46:10 1398/2/22 200
video thumbnail
فیلم آموزش هندسه دهم ، فصل چهارم : نقطه و خط و صفحه در فضا

فیلم تدریس هندسه دهم ، فصل چهارم : نقطه و خط و صفحه در فضا-اصلانی-اپلیکیشن آموزیتو

44:31 1398/2/22 137