منو

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید .
عنوان دوره :
زبان دهم
توضیحات دوره :
-

سرفصل دوره

video thumbnail
فیلم آموزش زبان انگلیسی دهم ، درس اول (قسمت اول)

فیلم تدریس زبان انگلیسی دهم ، درس اول (قسمت اول)-خوشخو-اپلیکیشن آموز

28:32 1398/2/21 96
video thumbnail
فیلم آموزش زبان انگلیسی دهم ، درس اول (قسمت اول) ؛ grammar

فیلم تدریس زبان انگلیسی دهم ، درس اول (قسمت اول) ؛ grammar-خوشخو-اپلیکیشن آموز

32:15 1398/2/21 103
video thumbnail
فیلم آموزش زبان انگلیسی دهم ، درس اول (قسمت سوم) ؛ listening

فیلم تدریس زبان انگلیسی دهم ، درس اول (قسمت سوم) ؛ listening-خوشخو-اپلیکیشن آموز

18:29 1398/2/21 94
video thumbnail
فیلم آموزش زبان انگلیسی دهم ، درس دوم (قسمت اول)

فیلم تدریس زبان انگلیسی دهم ، درس دوم (قسمت اول)-خوشخو-اپلیکیشن آموز

34:1 1398/2/21 98
video thumbnail
فیلم آموزش زبان انگلیسی دهم ، درس دوم (قسمت دوم) ؛ grammar

فیلم تدریس زبان انگلیسی دهم ، درس دوم (قسمت دوم) ؛ grammar-خوشخو-اپلیکیشن آموز

31:36 1398/2/21 91
video thumbnail
فیلم آموزش زبان انگلیسی دهم ، درس سوم (قسمت اول)

فیلم تدریس زبان انگلیسی دهم ، درس سوم (قسمت اول)-خوشخو-اپلیکیشن آموز

35:35 1398/2/21 84
video thumbnail
فیلم آموزش زبان انگلیسی دهم ، درس سوم (قسمت دوم) ؛ grammar

فیلم تدریس زبان انگلیسی دهم ، درس سوم (قسمت دوم) ؛ grammar-خوشخو-اپلیکیشن آموز

42:6 1398/2/21 97
video thumbnail
فیلم آموزش زبان انگلیسی دهم ، درس چهارم (قسمت اول)

فیلم تدریس زبان انگلیسی دهم ، درس چهارم (قسمت اول)-خوشخو-اپلیکیشن آموز

44:58 1398/2/21 98
video thumbnail
فیلم آموزش زبان انگلیسی دهم ، درس چهارم (قسمت دوم) ؛ grammar

فیلم تدریس زبان انگلیسی دهم ، درس چهارم (قسمت دوم) ؛ grammar-خوشخو-اپلیکیشن آموز

41:7 1398/2/21 86