منو

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید .
عنوان دوره :
زبان دهم
توضیحات دوره :
-

سرفصل دوره

video thumbnail
فیلم آموزش زبان انگلیسی دهم ، درس اول (قسمت اول)

فیلم تدریس زبان انگلیسی دهم ، درس اول (قسمت اول)-خوشخو-اپلیکیشن آموزیتو

28:32 1398/2/21 123
video thumbnail
فیلم آموزش زبان انگلیسی دهم ، درس اول (قسمت اول) ؛ grammar

فیلم تدریس زبان انگلیسی دهم ، درس اول (قسمت اول) ؛ grammar-خوشخو-اپلیکیشن آموزیتو

32:15 1398/2/21 130
video thumbnail
فیلم آموزش زبان انگلیسی دهم ، درس اول (قسمت سوم) ؛ listening

فیلم تدریس زبان انگلیسی دهم ، درس اول (قسمت سوم) ؛ listening-خوشخو-اپلیکیشن آموزیتو

18:29 1398/2/21 127
video thumbnail
فیلم آموزش زبان انگلیسی دهم ، درس دوم (قسمت اول)

فیلم تدریس زبان انگلیسی دهم ، درس دوم (قسمت اول)-خوشخو-اپلیکیشن آموزیتو

34:1 1398/2/21 132
video thumbnail
فیلم آموزش زبان انگلیسی دهم ، درس دوم (قسمت دوم) ؛ grammar

فیلم تدریس زبان انگلیسی دهم ، درس دوم (قسمت دوم) ؛ grammar-خوشخو-اپلیکیشن آموزیتو

31:36 1398/2/21 120
video thumbnail
فیلم آموزش زبان انگلیسی دهم ، درس سوم (قسمت اول)

فیلم تدریس زبان انگلیسی دهم ، درس سوم (قسمت اول)-خوشخو-اپلیکیشن آموزیتو

35:35 1398/2/21 123
video thumbnail
فیلم آموزش زبان انگلیسی دهم ، درس سوم (قسمت دوم) ؛ grammar

فیلم تدریس زبان انگلیسی دهم ، درس سوم (قسمت دوم) ؛ grammar-خوشخو-اپلیکیشن آموزیتو

42:6 1398/2/21 125
video thumbnail
فیلم آموزش زبان انگلیسی دهم ، درس چهارم (قسمت اول)

فیلم تدریس زبان انگلیسی دهم ، درس چهارم (قسمت اول)-خوشخو-اپلیکیشن آموزیتو

44:58 1398/2/21 128
video thumbnail
فیلم آموزش زبان انگلیسی دهم ، درس چهارم (قسمت دوم) ؛ grammar

فیلم تدریس زبان انگلیسی دهم ، درس چهارم (قسمت دوم) ؛ grammar-خوشخو-اپلیکیشن آموزیتو

41:7 1398/2/21 116