منو

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید .
عنوان دوره :
زبان نهم
توضیحات دوره :
-

سرفصل دوره

video thumbnail
فیلم آموزش زبان انگلیسی نهم ، درس اول (قسمت اول)

فیلم تدریس زبان انگلیسی نهم ، درس اول (قسمت اول)-روشن-اپلیکیشن آموز

55:39 1398/2/22 105
video thumbnail
فیلم آموزش زبان انگلیسی نهم ، درس اول (قسمت دوم) Grammar

فیلم تدریس زبان انگلیسی نهم ، درس اول (قسمت دوم) Grammar-روشن-اپلیکیشن آموز

37:9 1398/2/22 97
video thumbnail
فیلم آموزش زبان انگلیسی نهم ، درس اول (قسمت سوم) Grammar

فیلم تدریس زبان انگلیسی نهم ، درس اول (قسمت سوم) Grammar-روشن -اپلیکیشن آموز

38:2 1398/2/22 99
video thumbnail
فیلم آموزش زبان انگلیسی نهم ، درس اول (قسمت چهارم) Test

فیلم تدریس زبان انگلیسی نهم ، درس اول (قسمت چهارم) Test-روشن-اپلیکیشن آموز

35:8 1398/2/22 99
video thumbnail
فیلم آموزش زبان انگلیسی نهم ، درس سوم (قسمت اول)

فیلم تدریس زبان انگلیسی نهم ، درس سوم (قسمت اول)-روشن-اپلیکیشن آموز

46:8 1398/2/23 102
video thumbnail
فیلم آموزش زبان انگلیسی نهم ، درس سوم (قسمت دوم) Grammar

فیلم تدریس زبان انگلیسی نهم ، درس سوم (قسمت دوم) Grammar-روشن-اپلیکیشن آموز

33:45 1398/2/23 97
video thumbnail
فیلم آموزش زبان انگلیسی نهم ، درس سوم (قسمت سوم) Grammar

فیلم تدریس زبان انگلیسی نهم ، درس سوم (قسمت سوم) Grammar-روشن-اپلیکیشن آموز

36:22 1398/2/23 100
video thumbnail
فیلم آموزش زبان انگلیسی نهم ، درس سوم (قسمت چهارم) Grammar

فیلم تدریس زبان انگلیسی نهم ، درس سوم (قسمت چهارم) Grammar-روشن-اپلیکیشن آموز

40:11 1398/2/23 98
video thumbnail
فیلم آموزش زبان انگلیسی نهم ، درس سوم (قسمت پنجم) Test

فیلم تدریس زبان انگلیسی نهم ، درس سوم (قسمت پنجم) Test-روشن-اپلیکیشن آموز

37:26 1398/2/23 93
video thumbnail
فیلم آموزش زبان انگلیسی نهم ، درس سوم (قسمت ششم) Test

فیلم تدریس زبان انگلیسی نهم ، درس سوم (قسمت ششم) Test-روشن-اپلیکیشن آموز

25:43 1398/2/23 97
video thumbnail
فیلم آموزش زبان انگلیسی نهم ، درس ششم (قسمت اول) Grammar

فیلم تدریس زبان انگلیسی نهم ، درس ششم (قسمت اول) Grammar-روشن-اپلیکیشن آموز

43:35 1398/2/23 97