منو

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید .
عنوان دوره :
زبان نهم
توضیحات دوره :
-

سرفصل دوره

video thumbnail
فیلم آموزش زبان انگلیسی نهم ، درس اول (قسمت اول)

فیلم تدریس زبان انگلیسی نهم ، درس اول (قسمت اول)-روشن-اپلیکیشن آموزیتو

55:39 1398/2/22 145
video thumbnail
فیلم آموزش زبان انگلیسی نهم ، درس اول (قسمت دوم) Grammar

فیلم تدریس زبان انگلیسی نهم ، درس اول (قسمت دوم) Grammar-روشن-اپلیکیشن آموزیتو

37:9 1398/2/22 127
video thumbnail
فیلم آموزش زبان انگلیسی نهم ، درس اول (قسمت سوم) Grammar

فیلم تدریس زبان انگلیسی نهم ، درس اول (قسمت سوم) Grammar-روشن -اپلیکیشن آموزیتو

38:2 1398/2/22 132
video thumbnail
فیلم آموزش زبان انگلیسی نهم ، درس اول (قسمت چهارم) Test

فیلم تدریس زبان انگلیسی نهم ، درس اول (قسمت چهارم) Test-روشن-اپلیکیشن آموزیتو

35:8 1398/2/22 129
video thumbnail
فیلم آموزش زبان انگلیسی نهم ، درس سوم (قسمت اول)

فیلم تدریس زبان انگلیسی نهم ، درس سوم (قسمت اول)-روشن-اپلیکیشن آموزیتو

46:8 1398/2/23 137
video thumbnail
فیلم آموزش زبان انگلیسی نهم ، درس سوم (قسمت دوم) Grammar

فیلم تدریس زبان انگلیسی نهم ، درس سوم (قسمت دوم) Grammar-روشن-اپلیکیشن آموزیتو

33:45 1398/2/23 126
video thumbnail
فیلم آموزش زبان انگلیسی نهم ، درس سوم (قسمت سوم) Grammar

فیلم تدریس زبان انگلیسی نهم ، درس سوم (قسمت سوم) Grammar-روشن-اپلیکیشن آموزیتو

36:22 1398/2/23 142
video thumbnail
فیلم آموزش زبان انگلیسی نهم ، درس سوم (قسمت چهارم) Grammar

فیلم تدریس زبان انگلیسی نهم ، درس سوم (قسمت چهارم) Grammar-روشن-اپلیکیشن آموزیتو

40:11 1398/2/23 132
video thumbnail
فیلم آموزش زبان انگلیسی نهم ، درس سوم (قسمت پنجم) Test

فیلم تدریس زبان انگلیسی نهم ، درس سوم (قسمت پنجم) Test-روشن-اپلیکیشن آموزیتو

37:26 1398/2/23 124
video thumbnail
فیلم آموزش زبان انگلیسی نهم ، درس سوم (قسمت ششم) Test

فیلم تدریس زبان انگلیسی نهم ، درس سوم (قسمت ششم) Test-روشن-اپلیکیشن آموزیتو

25:43 1398/2/23 127
video thumbnail
فیلم آموزش زبان انگلیسی پایه نهم ، درس چهارم ؛ قسمت اول

فیلم تدریس زبان انگلیسی پایه نهم ، درس چهارم ؛ قسمت اول-روشن-اپلیکیشن آموزیتو

46:59 1398/2/23 133
video thumbnail
فیلم آموزش زبان انگلیسی پایه نهم ، درس چهارم ؛ قسمت دوم

فیلم تدریس زبان انگلیسی پایه نهم ، درس چهارم ؛ قسمت دوم-روشن-اپلیکیشن آموزیتو

45:59 1398/2/23 135
video thumbnail
فیلم آموزش زبان انگلیسی پایه نهم ، درس چهارم ؛ قسمت سوم

فیلم تدریس زبان انگلیسی پایه نهم ، درس چهارم ؛ قسمت سوم-روشن- اپلیکیشن آموزیتو

33:37 1398/2/23 131
video thumbnail
فیلم آموزش زبان انگلیسی پایه نهم ، درس پنجم ؛ قسمت اول ، Grammar

فیلم تدریس زبان انگلیسی پایه نهم ، درس پنجم ؛ قسمت اول ، Grammar-روشن- اپلیکشن آموزیتو

30:59 1398/2/23 147
video thumbnail
فیلم آموزش زبان انگلیسی پایه نهم ، درس پنجم ؛ قسمت دوم ، Vocabulary

فیلم تدریس زبان انگلیسی پایه نهم ، درس پنجم ؛ قسمت دوم ، Vocabulary-روشن- اپلیکشن آموزیتو

39:37 1398/2/23 142
video thumbnail
فیلم آموزش زبان انگلیسی پایه نهم ، درس پنجم ؛ قسمت سوم ، Test

فیلم تدریس زبان انگلیسی پایه نهم ، درس پنجم ؛ قسمت سوم ، Test-روشن- اپلیکشن آموزیتو

47:58 1398/2/23 131
video thumbnail
فیلم آموزش زبان انگلیسی نهم ، درس ششم (قسمت اول) Grammar

فیلم تدریس زبان انگلیسی نهم ، درس ششم (قسمت اول) Grammar-روشن-اپلیکیشن آموزیتو

43:35 1398/2/23 134
video thumbnail
فیلم آموزش زبان انگلیسی پایه نهم ، درس ششم ؛ قسمت دوم ، Grammar

فیلم تدریس زبان انگلیسی پایه نهم ، درس ششم ؛ قسمت دوم ، Grammar-روشن- اپلیکشن آموزیتو

44:32 1398/2/23 144
video thumbnail
فیلم آموزش زبان انگلیسی پایه نهم ، درس ششم ؛ قسمت سوم ، Test

فیلم تدریس زبان انگلیسی پایه نهم ، درس ششم ؛ قسمت سوم ، Test-روشن- اپلیکیشن آموزیتو

46:7 1398/2/23 133