منو

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید .
عنوان دوره :
عربی هشتم
توضیحات دوره :
-

سرفصل دوره

video thumbnail
فیلم آموزش عربی هشتم ، درس اول (قسمت اول)

فیلم تدریس عربی هشتم ، درس اول (قسمت اول)- آقای رستی خواه- اپلیکیشن آموزیتو

35:48 1398/2/10 151
video thumbnail
فیلم آموزش عربی هشتم ، درس اول (قسمت دوم)

فیلم تدریس عربی هشتم ، درس اول (قسمت دوم)-آقای رستی خواه- اپلیکیشن آموزیتو

29:9 1398/2/10 155
video thumbnail
فیلم آموزش عربی هشتم ، درس اول (قسمت سوم)

فیلم تدریس عربی هشتم ، درس اول (قسمت سوم)-آقای رستی خواه- اپلیکیشن آموزیتو

28:42 1398/2/10 136
video thumbnail
فیلم آموزش عربی هشتم ، درس اول (قسمت چهارم)

فیلم تدریس عربی هشتم ، درس اول (قسمت چهارم)-آقای رستی خواه- اپلیکیشن آموزیتو

36:7 1398/2/10 118
video thumbnail
فیلم آموزش عربی هشتم ، درس دوم (قسمت اول)

فیلم تدریس عربی هشتم ، درس دوم (قسمت اول)-آقای رستی خواه- اپلیکیشن آموزیتو

31:30 1398/2/10 126
video thumbnail
فیلم آموزش عربی هشتم ، درس دوم (قسمت دوم)

فیلم تدریس عربی هشتم ، درس دوم (قسمت دوم)- آقای رستی خواه- اپلیکیشن آموزیتو

26:44 1398/2/10 122
video thumbnail
فیلم آموزش عربی هشتم ، درس دوم (قسمت سوم)

فیلم تدریس عربی هشتم ، درس دوم (قسمت سوم)-آقای رستی خواه- اپلیکیشن آموزیتو

29:34 1398/2/10 149
video thumbnail
فیلم آموزش عربی هشتم ، درس سوم (قسمت اول)

فیلم تدریس عربی هشتم ، درس سوم (قسمت اول)-آقای رستی خواه- اپلیکیشن آموزیتو

22:23 1398/2/10 137
video thumbnail
فیلم آموزش عربی هشتم ، درس سوم (قسمت دوم)

فیلم تدریس عربی هشتم ، درس سوم (قسمت دوم)-آقای رستی خواه- اپلیکیشن آموزیتو

30:47 1398/2/10 136
video thumbnail
فیلم آموزش عربی هشتم ، درس سوم (قسمت سوم)

فیلم تدریس عربی هشتم ، درس سوم (قسمت سوم)-آقای رستی خواه- اپلیکیشن آموزیتو

27:51 1398/2/10 126
video thumbnail
فیلم آموزش عربی هشتم ، درس چهارم (قسمت اول)

فیلم تدریس عربی هشتم ، درس چهارم (قسمت اول)- آقای رستی خواه- اپلیکیشن آموزیتو

29:19 1398/2/10 158
video thumbnail
فیلم آموزش عربی هشتم ، درس چهارم (قسمت دوم)

فیلم تدریس عربی هشتم ، درس چهارم (قسمت دوم)-آقای رستی خواه- اپلیکیشن آموزیتو

24:35 1398/2/10 121
video thumbnail
فیلم آموزش عربی هشتم ، درس چهارم (قسمت سوم)

فیلم تدریس عربی هشتم ، درس چهارم (قسمت سوم)-آقای رستی خواه- اپلیکیشن آموزیتو

27:23 1398/2/10 133
video thumbnail
فیلم آموزش عربی هشتم ، درس چهارم (قسمت چهارم)

فیلم تدریس عربی هشتم ، درس چهارم (قسمت چهارم)- آقای رستی خواه- اپلیکیشن آموزیتو

28:10 1398/2/10 130
video thumbnail
فیلم آموزش عربی هشتم ، درس پنجم (قسمت اول)

فیلم تدریس عربی هشتم ، درس پنجم (قسمت اول)- آقای رستی خواه- اپلیکیشن آموزیتو

22:15 1398/2/10 122
video thumbnail
فیلم آموزش عربی هشتم ، درس پنجم (قسمت دوم)

فیلم تدریس عربی هشتم ، درس پنجم (قسمت دوم)- آقای رستی خواه- اپلیکیشن آموزیتو

22:23 1398/2/10 116
video thumbnail
فیلم آموزش عربی هشتم ، درس ششم (قسمت اول)

فیلم تدریس عربی هشتم ، درس ششم (قسمت اول)- آقای رستی خواه- اپلیکیشن آموزیتو

29:26 1398/2/10 123
video thumbnail
فیلم آموزش عربی هشتم ، درس ششم (قسمت دوم)

فیلم تدریس عربی هشتم ، درس ششم (قسمت دوم)-آقای رستی خواه- اپلیکیشن آموزیتو

36:26 1398/2/10 127
video thumbnail
فیلم آموزش عربی هشتم ، درس ششم (قسمت سوم)

فیلم تدریس عربی هشتم ، درس ششم (قسمت سوم)-آقای رستی خواه- اپلیکیشن آموزیتو

39:19 1398/2/10 126
video thumbnail
فیلم آموزش عربی هشتم ، درس ششم (قسمت چهارم)

فیلم تدریس عربی هشتم ، درس ششم (قسمت چهارم)- آقای رستی خواه- اپلیکیشن آموزیتو

38:30 1398/2/10 126
video thumbnail
فیلم آموزش عربی هشتم ، درس ششم (قسمت پنجم)

فیلم تدریس عربی هشتم ، درس ششم (قسمت پنجم)- آقای رستی خواه- اپلیکیشن آموزیتو

35:48 1398/2/10 117
video thumbnail
فیلم آموزش عربی هشتم ، درس هفتم

فیلم تدریس عربی هشتم ، درس هفتم- آقای رستی خواه- اپلیکیشن آموزیتو

35:20 1398/2/10 133
video thumbnail
فیلم آموزش عربی هشتم ، درس هشتم (قسمت اول)

فیلم تدریس عربی هشتم ، درس هشتم (قسمت اول)-آقای رستی خواه-اپلیکیشن آموزیتو

40:24 1398/2/10 133
video thumbnail
فیلم آموزش عربی هشتم ، درس هشتم (قسمت دوم)

فیلم تدریس عربی هشتم ، درس هشتم (قسمت دوم)-آقای رستی خواه- اپلیکیشن آموزیتو

29:46 1398/2/10 122
video thumbnail
فیلم آموزش عربی هشتم ، درس هشتم (قسمت سوم)

فیلم تدریس عربی هشتم ، درس هشتم (قسمت سوم)-آقای رستی خواه- اپلیکیشن آموزیتو

34:3 1398/2/10 121
video thumbnail
فیلم آموزش عربی هشتم ، درس هشتم (قسمت چهارم)

فیلم تدریس عربی هشتم ، درس هشتم (قسمت چهارم)- آقای رستی خواه- اپلیکیشن آموزیتو

22:31 1398/2/10 132
video thumbnail
فیلم آموزش عربی هشتم ، درس نهم (قسمت اول)

فیلم تدریس عربی هشتم ، درس نهم (قسمت اول)-آقای رستی خواه- اپلیکیشن آموزیتو

30:57 1398/2/10 127
video thumbnail
فیلم آموزش عربی هشتم ، درس نهم (قسمت دوم)

فیلم تدریس عربی هشتم ، درس نهم (قسمت دوم)-آقای رستی خواه- اپلیکیشن آموزیتو

28:49 1398/2/10 138
video thumbnail
فیلم آموزش عربی هشتم ، درس دهم (قسمت اول)

فیلم تدریس عربی هشتم ، درس دهم (قسمت اول)-آقای رستی خواه- اپلیکیشن آموزیتو

24:13 1398/2/10 128
video thumbnail
فیلم آموزش عربی هشتم ، درس دهم (قسمت دوم)

فیلم تدریس عربی هشتم ، درس دهم (قسمت دوم)-آقای دانش رستی خواه- اپلیکیشن آموزیتو

29:53 1398/2/10 124