منو

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید .
عنوان دوره :
زبان هفتم
توضیحات دوره :
-

سرفصل دوره

video thumbnail
فیلم آموزش زبان انگلیسی هفتم ، فصل اول (قسمت اول)

فیلم تدریس زبان انگلیسی هفتم ، فصل اول (قسمت اول)-خانم عزیزپور- اپلیکیشن آموز

11:26 1398/2/9 139
video thumbnail
فیلم آموزش زبان انگلیسی هفتم ، فصل اول (قسمت دوم)

فیلم تدریس زبان انگلیسی هفتم ، فصل اول (قسمت دوم)-خانم عزیزپور-اپلیکیشن آموز

7:28 1398/2/9 136
video thumbnail
فیلم آموزش زبان انگلیسی هفتم ، فصل اول (قسمت سوم)

فیلم تدریس زبان انگلیسی هفتم ، فصل اول (قسمت سوم)-خانم عزیز پور- اپلیکیشن آموز

0 1398/2/9 113
video thumbnail
فیلم آموزش زبان انگلیسی هفتم ، فصل دوم (قسمت اول)

فیلم تدریس زبان انگلیسی هفتم ، فصل دوم (قسمت اول)-خانم عزیزپور- اپلیکیشن آموز

14:7 1398/2/9 110
video thumbnail
فیلم آموزش زبان انگلیسی هفتم ، فصل دوم (قسمت دوم)

فیلم تدریس زبان انگلیسی هفتم ، فصل دوم (قسمت دوم)-خانم عزیز پور- اپلیکیشن آموز

10:8 1398/2/9 114
video thumbnail
فیلم آموزش زبان انگلیسی هفتم ، فصل دوم (قسمت سوم)

فیلم تدریس زبان انگلیسی هفتم ، فصل دوم (قسمت سوم)-خانم عزیز پور- اپلیکیشن آموز

13:52 1398/2/9 106
video thumbnail
فیلم آموزش زبان انگلیسی هفتم ، فصل سوم (قسمت اول)

فیلم تدریس زبان انگلیسی هفتم ، فصل سوم (قسمت اول)- خانم عزیز پور- اپلیکیشن آموز

10:8 1398/2/9 104
video thumbnail
فیلم آموزش زبان انگلیسی هفتم ، فصل سوم (قسمت دوم)

فیلم تدریس زبان انگلیسی هفتم ، فصل سوم (قسمت دوم)-خانم عزیزپور- اپلیکیشن آموز

9:56 1398/2/9 115
video thumbnail
فیلم آموزش زبان انگلیسی هفتم ، فصل چهارم (قسمت اول)

فیلم تدریس زبان انگلیسی هفتم ، فصل چهارم (قسمت اول)-خانم عزیزپور- اپلیکیشن آموز

11:34 1398/2/9 128
video thumbnail
فیلم آموزش زبان انگلیسی هفتم ، فصل چهارم (قسمت دوم)

فیلم تدریس زبان انگلیسی هفتم ، فصل چهارم (قسمت دوم)-خانم عززپور- اپلیکیشن آموز

15:1 1398/2/9 116
video thumbnail
فیلم آموزش زبان انگلیسی هفتم ، فصل پنجم (قسمت اول)

فیلم تدریس زبان انگلیسی هفتم ، فصل پنجم (قسمت اول)- خانم عزیزپور- اپلیکیشن آموز

10:20 1398/2/9 97
video thumbnail
فیلم آموزش زبان انگلیسی هفتم ، فصل پنجم (قسمت دوم)

فیلم تدریس زبان انگلیسی هفتم ، فصل پنجم (قسمت دوم)- خانم عزیزپور- اپلیکیشن آموز

12:18 1398/2/9 117
video thumbnail
فیلم آموزش زبان انگلیسی هفتم ، فصل ششم (قسمت اول)

فیلم تدریس زبان انگلیسی هفتم ، فصل ششم (قسمت اول)- خانم عزیزپور- اپلیکیشن آموز

9:40 1398/2/9 136
video thumbnail
فیلم آموزش زبان انگلیسی هفتم ، فصل ششم (قسمت دوم)

فیلم تدریس زبان انگلیسی هفتم ، فصل ششم (قسمت دوم)- خانم عزیز پور- اپلیکیشن آموز

11:57 1398/2/9 105