منو

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید .
عنوان دوره :
زبان هفتم
توضیحات دوره :
فیلم آموزش تدریس زبان هفتم متوسطه

سرفصل دوره

video thumbnail
فیلم آموزش زبان انگلیسی هفتم ، فصل اول (قسمت اول)

فیلم تدریس زبان انگلیسی هفتم ، فصل اول (قسمت اول)-خانم عزیزپور- اپلیکیشن آموزیتو

11:26 1398/2/9 174
video thumbnail
فیلم آموزش زبان انگلیسی هفتم ، فصل اول (قسمت دوم)

فیلم تدریس زبان انگلیسی هفتم ، فصل اول (قسمت دوم)-خانم عزیزپور-اپلیکیشن آموزیتو

7:28 1398/2/9 176
video thumbnail
فیلم آموزش زبان انگلیسی هفتم ، فصل اول (قسمت سوم)

فیلم تدریس زبان انگلیسی هفتم ، فصل اول (قسمت سوم)-خانم عزیز پور- اپلیکیشن آموزیتو

0 1398/2/9 151
video thumbnail
فیلم آموزش زبان انگلیسی هفتم ، فصل دوم (قسمت اول)

فیلم تدریس زبان انگلیسی هفتم ، فصل دوم (قسمت اول)-خانم عزیزپور- اپلیکیشن آموزیتو

14:7 1398/2/9 146
video thumbnail
فیلم آموزش زبان انگلیسی هفتم ، فصل دوم (قسمت دوم)

فیلم تدریس زبان انگلیسی هفتم ، فصل دوم (قسمت دوم)-خانم عزیز پور- اپلیکیشن آموزیتو

10:8 1398/2/9 148
video thumbnail
فیلم آموزش زبان انگلیسی هفتم ، فصل دوم (قسمت سوم)

فیلم تدریس زبان انگلیسی هفتم ، فصل دوم (قسمت سوم)-خانم عزیز پور- اپلیکیشن آموزیتو

13:52 1398/2/9 141
video thumbnail
فیلم آموزش زبان انگلیسی هفتم ، فصل سوم (قسمت اول)

فیلم تدریس زبان انگلیسی هفتم ، فصل سوم (قسمت اول)- خانم عزیز پور- اپلیکیشن آموزیتو

10:8 1398/2/9 158
video thumbnail
فیلم آموزش زبان انگلیسی هفتم ، فصل سوم (قسمت دوم)

فیلم تدریس زبان انگلیسی هفتم ، فصل سوم (قسمت دوم)-خانم عزیزپور- اپلیکیشن آموزیتو

9:56 1398/2/9 154
video thumbnail
فیلم آموزش زبان انگلیسی هفتم ، فصل چهارم (قسمت اول)

فیلم تدریس زبان انگلیسی هفتم ، فصل چهارم (قسمت اول)-خانم عزیزپور- اپلیکیشن آموزیتو

11:34 1398/2/9 163
video thumbnail
فیلم آموزش زبان انگلیسی هفتم ، فصل چهارم (قسمت دوم)

فیلم تدریس زبان انگلیسی هفتم ، فصل چهارم (قسمت دوم)-خانم عززپور- اپلیکیشن آموزیتو

15:1 1398/2/9 161
video thumbnail
فیلم آموزش زبان انگلیسی هفتم ، فصل پنجم (قسمت اول)

فیلم تدریس زبان انگلیسی هفتم ، فصل پنجم (قسمت اول)- خانم عزیزپور- اپلیکیشن آموزیتو

10:20 1398/2/9 133
video thumbnail
فیلم آموزش زبان انگلیسی هفتم ، فصل پنجم (قسمت دوم)

فیلم تدریس زبان انگلیسی هفتم ، فصل پنجم (قسمت دوم)- خانم عزیزپور- اپلیکیشن آموزیتو

12:18 1398/2/9 153
video thumbnail
فیلم آموزش زبان انگلیسی هفتم ، فصل ششم (قسمت اول)

فیلم تدریس زبان انگلیسی هفتم ، فصل ششم (قسمت اول)- خانم عزیزپور- اپلیکیشن آموزیتو

9:40 1398/2/9 167
video thumbnail
فیلم آموزش زبان انگلیسی هفتم ، فصل ششم (قسمت دوم)

فیلم تدریس زبان انگلیسی هفتم ، فصل ششم (قسمت دوم)- خانم عزیز پور- اپلیکیشن آموزیتو

11:57 1398/2/9 138