منو

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید .
عنوان دوره :
ریاضی هفتم
توضیحات دوره :
-

سرفصل دوره

video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هفتم ، فصل اول : راهبردهای حل مسئله (قسمت اول)

فیلم تدریس ریاضی هفتم ، فصل اول : راهبردهای حل مسئله (قسمت اول)- آقای نیک بخت- اپلیکیشن آموز

26:35 1398/2/5 179
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هفتم ، فصل اول : راهبردهای حل مسئله ، (قسمت دوم)

فیلم تدریس ریاضی هفتم ، فصل اول : راهبردهای حل مسئله ، (قسمت دوم)- آقای نیک بخت- اپلیکیشن آموز

22:31 1398/2/5 146
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هفتم ، فصل اول : راهبردهای حل مسئله ، (قسمت سوم)

فیلم تدریس ریاضی هفتم ، فصل اول : راهبردهای حل مسئله ، (قسمت سوم)- آقای نیک بخت- اپلیکیشن آموز

35:17 1398/2/5 146
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هفتم ، فصل اول : راهبردهای حل مسئله ، (قسمت چهارم)

فیلم تدریس ریاضی هفتم ، فصل اول : راهبردهای حل مسئله ، (قسمت چهارم)- آقای نیک بخت- اپلیکیشن آموز

27:35 1398/2/5 139
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هفتم ، فصل اول : راهبردهای حل مسئله ، (قسمت پنجم)

فیلم تدریس ریاضی هفتم ، فصل اول : راهبردهای حل مسئله ، (قسمت پنجم)- آقای نیک بخت- اپلیکیشن آموز

31:40 1398/2/5 152
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هفتم ، فصل دوم : عددهای صحیح (قسمت اول)

فیلم تدریس ریاضی هفتم ، فصل دوم : عددهای صحیح (قسمت اول)- آقای نیک بخت- اپلیکیشن آموز

21:39 1398/2/5 127
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هفتم ، فصل دوم : عددهای صحیح (قسمت دوم)

فیلم تدریس ریاضی هفتم ، فصل دوم : عددهای صحیح (قسمت دوم)- آقای نیک بخت- اپلیکیشن آموز

33:5 1398/2/5 121
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هفتم ، فصل دوم : عددهای صحیح (قسمت سوم)

فیلم تدریس ریاضی هفتم ، فصل دوم : عددهای صحیح (قسمت سوم)- آقای نیک بخت- اپلیکیشن آموز

41:1 1398/2/5 116
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هفتم ، فصل دوم : عددهای صحیح (قسمت چهارم)

فیلم تدریس ریاضی هفتم ، فصل دوم : عددهای صحیح (قسمت چهارم)- آقای نیک بخت- اپلیکیشن آموز

37:26 1398/2/5 128
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هفتم ، فصل دوم : عددهای صحیح (قسمت پنجم)

فیلم تدریس ریاضی هفتم ، فصل دوم : عددهای صحیح (قسمت پنجم)- آقای نیک بخت- اپلیکیشن آموز

26:1 1398/2/5 115
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هفتم ، فصل سوم : هندسه و استدلال (قسمت اول)

فیلم تدریس ریاضی هفتم ، فصل سوم : هندسه و استدلال (قسمت اول)- آقای نیک بخت- اپلیکیشن آموز

28:40 1398/2/5 119
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هفتم ، فصل سوم : هندسه و استدلال (قسمت دوم)

فیلم تدریس ریاضی هفتم ، فصل سوم : هندسه و استدلال (قسمت دوم)- آقای نیک بخت- اپلیکیشن آموز

23:15 1398/2/5 110
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هفتم ، فصل سوم : هندسه و استدلال (قسمت سوم)

فیلم تدریس ریاضی هفتم ، فصل سوم : هندسه و استدلال (قسمت سوم)- آقای نیک بخت- اپلیکیشن آموز

41:45 1398/2/5 133
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هفتم ، فصل سوم : هندسه و استدلال (قسمت چهارم)

فیلم تدریس ریاضی هفتم ، فصل سوم : هندسه و استدلال (قسمت چهارم)- آقای نیک بخت- اپلیکیشن آموز

48:19 1398/2/5 125
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هفتم ، فصل سوم : هندسه و استدلال (قسمت پنجم)

فیلم تدریس ریاضی هفتم ، فصل سوم : هندسه و استدلال (قسمت پنجم)- آقای نیک بخت- اپلیکیشن آموز

38:56 1398/2/5 118
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هفتم ، فصل سوم : هندسه و استدلال (قسمت ششم)

فیلم تدریس ریاضی هفتم ، فصل سوم : هندسه و استدلال (قسمت ششم)- آقای نیک بخت- اپلیکیشن آموز

38:28 1398/2/5 117
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هفتم ، فصل چهارم : جبر و معادله (قسمت اول)

فیلم تدریس ریاضی هفتم ، فصل چهارم : جبر و معادله (قسمت اول)- آقای نیک بخت- اپلیکیشن آموز

23:20 1398/2/5 106
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هفتم ، فصل چهارم : جبر و معادله (قسمت دوم)

فیلم تدریس ریاضی هفتم ، فصل چهارم : جبر و معادله (قسمت دوم)_آقای نیک بخت- اپلیکیشن آموز

25:7 1398/2/5 105
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هفتم ، فصل چهارم : جبر و معادله (قسمت سوم)

فیلم تدریس ریاضی هفتم ، فصل چهارم : جبر و معادله (قسمت سوم)-آقای نیک بخت- اپلیکیشن آموز

23:44 1398/2/5 112
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هفتم ، فصل چهارم : جبر و معادله (قسمت چهارم)

فیلم تدریس ریاضی هفتم ، فصل چهارم : جبر و معادله (قسمت چهارم)-آقای نیک بخت- اپلیکیشن آموز

32:15 1398/2/5 114
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هفتم ، فصل چهارم : جبر و معادله (قسمت پنجم)

فیلم تدریس ریاضی هفتم ، فصل چهارم : جبر و معادله (قسمت پنجم)- آقای نیک بخت- اپلیکیشن آموز

28:57 1398/2/5 99
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هفتم ، فصل چهارم : جبر و معادله (قسمت ششم)

فیلم تدریس ریاضی هفتم ، فصل چهارم : جبر و معادله (قسمت ششم)-آقای نیک بخت- اپلیکیشن آموز

26:43 1398/2/5 107
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هفتم ، فصل چهارم : جبر و معادله (قسمت هفتم)

فیلم تدریس ریاضی هفتم ، فصل چهارم : جبر و معادله (قسمت هفتم)-آقای نیک بخت- اپلیکیشن آموز

29:24 1398/2/5 103
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هفتم ، فصل پنجم : مساحت و حجم (قسمت اول)

فیلم تدریس ریاضی هفتم ، فصل پنجم : مساحت و حجم (قسمت اول)- آقای نیک بخت- اپلیکیشن آموز

31:12 1398/2/5 123
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هفتم ، فصل پنجم : مساحت و حجم (قسمت دوم)

فیلم تدریس ریاضی هفتم ، فصل پنجم : مساحت و حجم (قسمت دوم)- آقای نیک بخت- اپلیکیشن آموز

26:31 1398/2/5 150
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هفتم ، فصل پنجم : مساحت و حجم (قسمت سوم)

فیلم تدریس ریاضی هفتم ، فصل پنجم : مساحت و حجم (قسمت سوم)-آقای نیک بخت- اپلیکیشن آموز

21:23 1398/2/5 122
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هفتم ، فصل پنجم : مساحت و حجم (قسمت چهارم)

فیلم تدریس ریاضی هفتم ، فصل پنجم : مساحت و حجم (قسمت چهارم)- آقای نیک بخت- اپلیکیشن آموز

30:1 1398/2/5 117
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هفتم ، فصل پنجم : مساحت و حجم (قسمت پنجم)

فیلم تدریس ریاضی هفتم ، فصل پنجم : مساحت و حجم (قسمت پنجم)-آقای نیک بخت- اپلیکیشن آموز

45:49 1398/2/5 93
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هفتم ، فصل پنجم : مساحت و حجم (قسمت ششم)

فیلم تدریس ریاضی هفتم ، فصل پنجم : مساحت و حجم (قسمت ششم)-آقای نیک بخت-اپلیکیشن آموز

18:15 1398/2/5 260
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هفتم ، فصل ششم : اعداد طبیعی و اعداد اول (قسمت اول)

فیلم تدریس ریاضی هفتم ، فصل ششم : اعداد طبیعی و اعداد اول (قسمت اول)-آقای نیک بخت- اپلیکیشن آموز

28:4 1398/2/7 102
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هفتم ، فصل هفتم : بردار (قسمت اول)

فیلم تدریس ریاضی هفتم ، فصل هفتم : بردار (قسمت اول)-آقای نیک بخت- اپلیکیشن آموز

29:46 1398/2/7 106
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هفتم ، فصل ششم : اعداد طبیعی و اعداد اول (قسمت دوم)

فیلم تدریس ریاضی هفتم ، فصل ششم : اعداد طبیعی و اعداد اول (قسمت دوم)- آقای نیک بخت- اپلیکیشن آموز

33:33 1398/2/7 103
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هفتم ، فصل هفتم : بردار (قسمت دوم)

فیلم تدریس ریاضی هفتم ، فصل هفتم : بردار (قسمت دوم)-آقای نیک بخت- اپلیکیشن آموز

27:35 1398/2/7 109
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هفتم ، فصل هفتم : بردار (قسمت دوم)

فیلم تدریس ریاضی هفتم ، فصل هفتم : بردار (قسمت دوم)-آقای نیک بخت-اپلیکیشن آموز

27:35 1398/2/7 103
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هفتم ، فصل هفتم : بردار (قسمت دوم)

فیلم تدریس ریاضی هفتم ، فصل هفتم : بردار (قسمت دوم)-آقای نیک بخت- اپلیکیشن آموز

27:35 1398/2/7 95
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هفتم ، فصل ششم : اعداد طبیعی و اعداد اول (قسمت سوم)

فیلم تدریس ریاضی هفتم ، فصل ششم : اعداد طبیعی و اعداد اول (قسمت سوم)- آقای نیک بخت- اپلیکیشن آموز

36:48 1398/2/7 100
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هفتم ، فصل هفتم : بردار (قسمت سوم)

فیلم تدریس ریاضی هفتم ، فصل هفتم : بردار (قسمت سوم)-آقای نیک بخت-اپلیکیشن آموز

32:11 1398/2/7 102
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هفتم ، فصل ششم : اعداد طبیعی و اعداد اول (قسمت چهارم)

فیلم تدریس ریاضی هفتم ، فصل ششم : اعداد طبیعی و اعداد اول (قسمت چهارم)- آقای نیک بخت- اپلیکیشن آموز

23:39 1398/2/7 98
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هفتم ، فصل هفتم : بردار (قسمت چهارم)

فیلم تدریس ریاضی هفتم ، فصل هفتم : بردار (قسمت چهارم)- آقای نیک بخت- اپلیکیشن آموز

35:10 1398/2/7 123
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هفتم ، فصل ششم : اعداد طبیعی و اعداد اول (قسمت پنجم)

فیلم تدریس ریاضی هفتم ، فصل ششم : اعداد طبیعی و اعداد اول (قسمت پنجم)-آقای نیک بخت- اپلیکیشن آموز

26:23 1398/2/7 106
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هفتم ، فصل هفتم : بردار (قسمت پنجم)

فیلم تدریس ریاضی هفتم ، فصل هفتم : بردار (قسمت پنجم)- آقای نیک بخت- اپلیکیشن آموز

41:43 1398/2/7 121
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هفتم ، فصل هفتم : بردار (قسمت ششم)

فیلم تدریس ریاضی هفتم ، فصل هفتم : بردار (قسمت ششم)-آقای نیک بخت- اپلیکیشن آموز

43:47 1398/2/7 118
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هفتم ، فصل هفتم : بردار (قسمت هفتم)

فیلم تدریس ریاضی هفتم ، فصل هفتم : بردار (قسمت هفتم)- آقای نیک بخت- اپلیکیشن آموز

41:39 1398/2/7 111
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هفتم ، فصل هشتم : توان (قسمت اول)

فیلم تدریس ریاضی هفتم ، فصل هشتم : توان (قسمت اول)- آقای نیک بخت- اپلیکیشن آموز

21:39 1398/2/7 100
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هفتم ، فصل هشتم : توان (قسمت دوم)

فیلم تدریس ریاضی هفتم ، فصل هشتم : توان (قسمت دوم)-آقای نیک بخت- اپلیکیشن آموز

25:14 1398/2/7 125
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هفتم ، فصل هشتم : توان (قسمت سوم)

فیلم تدریس ریاضی هفتم ، فصل هشتم : توان (قسمت سوم)- آقای نیک بخت- اپلیکیشن آموز

25:19 1398/2/7 113
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هفتم ، فصل هشتم : توان (قسمت چهارم)

فیلم تدریس ریاضی هفتم ، فصل هشتم : توان (قسمت چهارم)-آقای نیک بخت- اپلیکیشن آموز

21:9 1398/2/7 108
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هفتم ، فصل هشتم : توان (قسمت پنجم)

فیلم تدریس ریاضی هفتم ، فصل هشتم : توان (قسمت پنجم)- آقای نیک بخت- اپلیکیشن آموز

18:56 1398/2/7 108
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هفتم ، فصل هشتم : توان (قسمت ششم)

فیلم تدریس ریاضی هفتم ، فصل هشتم : توان (قسمت ششم)- آقای نیک بخت- اپلیکیشن آموز

25:31 1398/2/7 116
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هفتم ، فصل هشتم : توان (قسمت هفتم)

فیلم تدریس ریاضی هفتم ، فصل هشتم : توان (قسمت هفتم)- آقای نیک بخت-اپلیکیشن آموز

30:7 1398/2/7 104
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هفتم ، فصل نهم : احتمال (قسمت اول)

فیلم تدریس ریاضی هفتم ، فصل نهم : احتمال (قسمت اول)-آقای نیک بخت-اپلیکیشن آموز

26:18 1398/2/7 110
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هفتم ، فصل نهم : احتمال (قسمت دوم)

فیلم تدریس ریاضی هفتم ، فصل نهم : احتمال (قسمت دوم)-آقای نیک بخت- اپلیکیشن آموز

27:10 1398/2/7 99
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هفتم ، فصل نهم : احتمال (قسمت سوم)

فیلم تدریس ریاضی هفتم ، فصل نهم : احتمال (قسمت سوم)- آقای نیک بخت- اپلیکیشن آموز

23:7 1398/2/7 106
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هفتم ، فصل نهم : احتمال (قسمت چهارم)

فیلم تدریس ریاضی هفتم ، فصل نهم : احتمال (قسمت چهارم)-آقای نیک بخت- اپلیکیشن آموز

32:51 1398/2/7 121
video thumbnail
فیلم آموزش ریاضی هفتم ، فصل نهم : احتمال (قسمت پنجم)

فیلم تدریس ریاضی هفتم ، فصل نهم : احتمال (قسمت پنجم)- آقای نیک بخت-اپلیکیشن آموز

26:34 1398/2/7 110